Blog

Blog

Razlog uvođenja laboratorijskog informacionog sistema

by | 20.10.2023. | Vijesti

Medicinske laboratorije su svakodnevno opterećene velikim brojem pacijenata sa različitim zahtjevima. Zdravstveni radnici u laboratoriji se susreću sa velikim izazovima u radu, od upravljanja prikupljenim uzorcima, ispravnog kreiranja naloga, preraspodjele uzoraka u odgovarajuće timove itd. Pored svega toga, veliku pažnju moraju posvetiti i pravilnom unosu podataka.

Prije digitalizacije rada u medicinskoj laboratoriji administrativni poslovi, kao što su unos podataka o pacijentima, evidentiranje analiza i njihovih rezultata i izdavanje računa, zahtjevali su i oduzimali dosta vremena. Mogućnost za stvaranje grešaka je bila velika, a grešku je bilo moguće napraviti u svim fazama.

Digitalizacijom i uvođenjem informacionog sistema u medicinske laboratorije, značajno se ubrzava rad, ali, još važnije od toga, značajno se smanjuju greške u radu, a samim tim  smanjuje se trošak ustanove. 

Razlog uvođenja laboratorijskog informacionog sistema

Zadatak laboratorijskog informacionog sistema je da pomogne i pruži efikasan rad zaposlenima u laboratoriji. Laboratorijska dijagnostika zahtijeva brzu i tačnu identifikaciju velikog broja uzoraka, interakciju sa laboratorijskim uređajima, verifikaciju rezultata i tačno izdavanje rezultata analiza. Svi ovi procesi rada su ubrzani upotrebom informacionog sistema. Samim tim razumljivo je zašto se poslednjih godina radi na uvođenju informacionog sistema u sve laboratorije.

  •  Slanje zahtjeva za analizu putem aplikacije i povezanost uređaja sa aplikacijom

CAREOLL Lab aplikacija nudi mogućnost uvezivanja sa uređajem na kojem će se izvršiti analiza. Izborom analize koja treba da se realizuje, uzorak se automatski raspoređuje u sistemu na odgovarajući uređaj. Potrebno je samo fizički uzorak postaviti u uređaj. Kada uređaj detektuje uzorak (prema identifikatoru uzorka koji se nalazi na spremniku za uzorak), analiza kreće u realizaciju. Nakon završene analize, rezultati se preuzimaju sa uređaja.

Rezultati analize preuzeti na aplikaciju CAREOLL sa laboratorijskog uređaja

Rezultati analize preuzeti na aplikaciju CAREOLL sa laboratorijskog uređaja

 

U CAREOLL Lab aplikaciji moguće je za svaku analizu dodijeliti tip uređaja na kojem će se realizovati analiza ili dodijeliti laboranta koji će realizovati analizu. Tip uređaja je moguće dodijeliti tokom    definisanja procedure (analize). U toku procesa rada moguće je promijeniti dodjeljeni uređaj/laboranta.

Dodjeljivanja tipa uređaja na kojem može da se izvrši analiza

Dodjeljivanja tipa uređaja na kojem može da se izvrši analiza

 

  •  Izbjegavanje prepisivanja dobijenih vrijednosti analiza i smanjena mogućnost grešaka prilikom izdavanja laboratorijskih rezultata

U aplikaciji CAREOLL Lab ukoliko se greška napravi i upiše rezultat koji je van opsega referentne vrijednosti, sistem alarmira da je upisani rezultat daleko van opsega.

 

Rezultati analize preuzeti sa uređaja

Rezultati analize preuzeti sa uređaja

 

Dobijeni rezultati se automatski porede sa referentnim vrijednostima, pod uslovom da su referentne vrijednosti ranije definisane u informacionom sistemu. U slučaju odstupanja od referentnih vrijednosti, rezultati će biti naglašeni različitim bojama i oznakama. Brzim pregledom rezultata, odmah se može uočiti koji rezultati izlaze iz opsega referentnih vrijednosti, a prema boji kojom je označen rezultat može da se zaključi u kojoj mjeri odstupa od referentne vrijednosti.

  • Kreiranje i prikaz velikog broja izvještaja o poslovanju laboratorije

Može se napraviti pregled svih izvršenih analiza u određenom periodu, pregled računa za jedan period, praćenje rada zaposlenih u laboratoriji i sl. Zahvaljujući izvještajima, u kratkom vremenskom roku može da se dobije veliki broj podataka potrebnih za analizu rada i praćenje procesa u laboratoriji.

  • Slanje laboratorijskih rezultata putem e-maila

Ne samo da se rezultati analize mogu slati pacijentu, već se mogu poslati i ljekaru koji je pacijenta uputio. U aplikaciji CAREOLL može da se podesi da se nalaz automatski šalje ljekaru uputiocu nakon završene analize. U tom slučaju laboranti ne moraju da vode računa o poslatim nalazima. Ova opcija omogućava brže pristizanje rezultata do ljekara koji dalje, prema izmjerenim vrijednostima, može da pravilno liječi pacijenta ili po potrebi da ga uputi ljekaru specijalisti.