Blog

Blog

Kreiranje naloga za laboratoriju kroz LIS

by | 25.07.2023. | Vijesti

Pružanje kvalitetnijih zdravstvenih usluga i razvoj savremenog funkcionisanja zdravstvenih ustanova i laboratorija nametnuli su potrebu za primjenom efikasnog informacionog sistema. Zahvaljujući informacionom sistemu omogućeno je lakše prikupljanje, obrada i skladištenje informacija i podataka. Automatizacija rada u laboratoriji i primjena informacionog sistema donijela je mnoge prednosti u odnosu na prethodni rad. Ubrzan je administrativni dio rada pri prijemu pacijenta, kao i pri pisanju i izdavanju rezultata analiza. Smanjena je mogućnost za stvaranje grešaka.

U skladu sa pravilima, pacijentu se prilikom posjete laboratoriji uzimaju lični podaci i po potrebi određeni medicinski podaci koje je potrebno da zna radnik koji će izvršiti analizu i radnik koji će izvršiti interpretaciju rezultata. Nakon toga, pacijent se upućuje u prostoriju za prikupljanje uzoraka. Tokom prikupljanja uzoraka, sistem automatski određuje jedinstveni identifikator uzorka koji omogućava praćenje realizacije analize.

 

Šta je nalog za laboratoriju i koja je svrha naloga za laboratoriju?

Nalog za laboratoriju se kreira nakon prikupljanja uzorka i na njemu je vidljiv podatak koja analiza treba da se uradi iz kog uzorka.  Svaki od uzoraka je označen bar-kod naljepnicom koja sadrži dodjeljen identifikator. Na nalogu su vidljivi identifikator i naziv vrste uzorka.

Kreiranje naloga podrazumijeva raspoređivanje uzoraka u timove koji će izvršiti realizaciju analize. Svrha naloga za laboratoriju je da konkretnom timu u okviru organizacije prikaže informaciju o zahtjevu za realizacijom određenih procedura (analiza). U naprednim informacionim sistemima je za svaku od analiza omogućeno da se može podesiti  gdje, tj u kom timu, se vrši njena realizacija. Na ovaj način se kreiranjem naloga za laboratoriju, automatski raspoređuju uzorci potrebni za realizaciju pojedinačnih analiza.

Napredni informacioni sistemi doprinose da se nalozi ne moraju dostavljati u štampanom obliku, već svaki od timova kroz aplikaciju može imati uvid koji nalozi su mu dodjeljeni za rad. Na taj način se timovima samo dostavljaju uzorci potrebni za realizaciju.

U aplikaciji CAREOLL, kao naprednom rješenju za podršku radu laboratorija, u podešavanjima aplikacije je moguće za svaku od analiza ili grupa analiza definisati koji dio organizacije, tj. tim je zadužen za realizaciju. Na osnovu tih podešenih podataka, nalog se automatski  kreira. Naloge je moguće kreirati  i za više posjeta odjednom.
Prilikom generisanja više naloga, postoji mogućnost da se unosom parametra utiče na  generisanje samo nekih naloga. Ukoliko se parametri ne popune, nalozi se generišu za sve uzorke koji su prikupljeni  i nisu raspoređeni do trenutka kreiranja.

 

Kreiranje naloga za više posjeta

Kreiranje naloga

 

U slučaju da su za jednu posjetu dodate analize koje rade dva ili više timova, biće kreirano dva ili više naloga.

Kada je nalog za laboratoriju kreiran, potrebno ga je potpisati.  Potpisivanjem se zaključava nalog što znači da više ne mogu da se dodaju novi zahtjevi za analizu na taj nalog, niti može da se pravi izmjena na nalogu, ni da se nalog obriše. Nakon potpisivanja naloga, slijedi realizacija analiza.

 

Prednost kreiranja naloga u aplikaciji CAREOLL

Korištenje aplikacije CAREOLL za kreiranje naloga za laboratoriju ima svoje prednosti, a neke od njih su sljedeće:

  • Automatsko generisanje naloga na osnovu definisanih podešavanja gdje se koja analiza radi

U podešavanjima  aplikacije je moguće za svaku od analiza definisati koji tim je zadužen za realizaciju. Takođe, ukoliko se neka analiza realizuje u partnerskoj laboratoriji, moguće je u podešavanjima definisati u koju partnersku laboratoriju se šalju uzorci i koji tim vrši realizaciju analize. Na osnovu podešenih podataka, nalog  se automatski  kreira.

  • Podaci o pacijentu, uzorku i analizi na jednom mjestu

U nalogu su vidljivi lični podaci pacijenta, podaci o prikupljenim uzorcima i analizama koje treba da se izvrše.

  • Podaci su uvezani u aplikaciji što znači da će nakon evidentiranja pacijenta na prijemu i evidentiranja analiza koje treba da se izvrše, podaci automatski povlačiti i na nalog za laboratoriju.

Tokom prijema pacijenta, evidentiraju se osnovni podaci o pacijentu i podaci o analizama i uzorcima koji se prikupljaju. Radnik koji treba da kreira nalog će imati vidljiv podatak koji uzorci su prikupljeni, koji uzorak pripada kojem pacijentu i koje analize treba da se izvrše. Na taj način je ubrzan proces kreiranja naloga i izbjegnuto je stvaranje grešaka.

  • U slučaju da analiza ne može da se izvrši u vašoj laboratoriji, moguće je tu analizu dodati na nalog za partnersku laboratoriju.

Nalog za partnersku laboratoriju je moguće automatski kreirati prema mjestu realizacije analize. Međutim, ukoliko se desi da neku analizu koja se realizuje u primarnoj laboratoriji u tom trenutku nije moguće izvršiti, tada je moguće kreirati nalog za partnersku laboratoriju. Uzorci se tada zajedno sa nalogom šalju u partnersku laboratoriju i čeka se povrat rezultata.