Blog

Blog

Fizioterapija

by | 18.09.2023. | Vijesti

Fizioterapija je područje fizikalne medicine, gdje se u liječenju bolesti i posljedica povreda primjenjuju različiti oblici fizikalnih sredstava i metoda: kretanje i medicinske vježbe (kineziterapija), voda (hidroterapija), toplota (termoterapija), hladnoća (krioterapija), svjetlost različitih talasnih dužina (fototerapija), mehanički efekti (ultrazvuk, ručna ili aparaturna masaža) te prirodni ljekoviti faktori (balneoterapija, klimatoterapija, talasoterapija).

 Fizioterapija se bavi prepoznavanjem i povećavanjem mogućnosti pokreta unutar područja unapređenja, prevencije, tretmana i rehabilitacije. Cilj fizikalne terapije je razvijanje, održavanje i obnavljanje maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima.

Fizikalnu terapiju izvode fizioterapeuti, na temelju dijagnoze i načelne indikacije koju prethodno postavlja doktor specijalista (fizijatar, ortoped, neurolog i dr.)  a sastoji se od procjene, utvrđivanja funkcionalnog statusa (fizioterapeutska dijagnoza), planiranja, intervencije i evaluacije.

 

Šta podrazumijeva pregled?

Svaka fizikalna terapija započinje fizioterapeutskim pregledom. To je postupak u kojem se proučavajući istoriju bolesti pacijenta, proučavajući posturu, sprovodeći relevantna mjerenja kao i specifične kliničke testove, ispitujući pokretljivost mišićno – koštanog sistema, prikupljaju podaci koji omogućuju postavljanje funkcionalne dijagnoze. Nakon pregleda i procjene, fizioterapeut donosi zaključak postoji li indikacija za fizioterapiju, a potom izrađuje plan i program fizikalne terapije te odlučuje o trajanju učestalosti fizioterapije. Svoje viđenje stanja pacijenta kao i spomenute zaključke fizioterapeut zapisuje u fizioterapeutski karton.

Fizioterapeutski karton sadrži:

  • Početnu procjenu i dokumentaciju za svakog pacijenta
  • Evidentiran početak, tok i kraj fizikalne terapije
  • Kratkoročni / dugoročni cilj terapije
  • Jasno određen plan fizikalne terapije
  • Periodičnu evaluaciju i njeno dokumentovanje za svakog pacijenta
  • Datum i vrijeme pružene usluge
  • Potpis fizioterapeuta

 

U toku fizioterapeutskog pregleda često se u toku terapije porede vrijednosti određenih mjerenja i testova radi praćenja uticaja terapije i određenog tretmana na početno stanje pacijenta. U okviru CAREOLL aplikacije, pored evidencije nalaza i ranije dokumentacije pacijenata, omogućen je hronološki prikaz i praćenje evidentiranih vrijednosti kroz preglede.

Hronološki prikaz podataka

 

Kreiranje zahtjeva za realizaciju tretmana i elektronski terapeutski karton

Za evidentiranje utvrđene fizikalne  terapije (tretmana), u toku kreiranja nalaza, u CAREOLL aplikaciji  predviđen je zahtjev za proceduru (tretman). Zahtjev za proceduru omogućava izbor određenog tretmana i evidenciju broja i trajanja preporučene terapije. Tokom trajanja terapije na samom nalazu, u okviru zahtjeva, dostupna je informacija o broju preporučenih, zakazanih i realizovanih tretmana za određenu vrstu terapije.

Pri prvoj evidenciji realizovane terapije automatski se kreira terapeutski karton. U okviru terapeutskog kartona prikazuju se podaci o internoj uputnici sa detaljnim informacijama o prepisanoj terapiji, podatak o broju zakazanih termina, kao i podaci o realizovanim tretmanima u okviru terapije.

Prikaz teraputskog kartona

 

U toku tretmana za svakog pacijenta omogućen je unos dodatnih podataka o realizaciji samog tretmana (evidentiranje komplikacija ukoliko ih je bilo, unos poruke terapeutu za sledeći tretman, napomene).

Za svaki individualni tretman u okviru terapije pacijenta, omogućena je evidencija o prisutnosti pacijenta. Na osnovu toga moguće je formirati različite vrste izvještaj o realizovanim i propuštenim terminima, realizovanoj terapiji i slično.

Primjer izvještaja za evidenciju terapije