Blog

Blog

Evidencija rezultata eksterno realizovanih analiza kroz LIS

by | 10.07.2023. | Vijesti

Standard ISO 15189 se primjenjuje sa ciljem standardizacije postupaka rada u medicinskim laboratorijama. Standardizacija rada je uslov za osiguranje pouzdanih i vjerodostojnih, međunarodno prihvaćenih rezultata laboratorijskih mjerenja. Da bi se postigao veći kvalitet rada i smanjila mogućnost stvaranja grešaka, preporučljivo je da se svi nalozi za rad kreiraju u laboratorijskom informacionom sistemu (LIS).

Rad u laboratorijskom informacionom sistemu podrazumijeva da se svaki uzorak prije početka obrade obilježi jedinstvenim identifikatorom koji omogućava praćenje realizacije i sprječava mogućnost zamjene i grešaka u radu.

Ukoliko postoje analize koje se ne realizuju u matičnoj laboratoriji, potrebno je obezbjediti da se uzorak pošalje pravovremeno u partnersku laboratoriju uz prateću dokumentaciju.
Nalog prenos uzoraka je dokument koji se dostavlja partnerskoj laboratoriji i na njemu se nalaze podaci o uzorcima koji se šalju, kao i o analizama koje je potrebno izvršiti. Nakon završene analize rezultati se dostavljaju u matičnu laboratoriju. Dostavljanje rezultata je u obliku koji su ustanove međusobno dogovorile.


Careoll Lab u okviru digitalizacije cjelokupnog rada u laboratoriji omogućava evidentiranje partnerskih laboratorija sa kojima se vrši razmjena uzoraka, definisanje načina prijema rezultata i automatsku razmjenu rezultata partnerskih laboratorija koje koriste CAREOLL Lab i dio su iste grupacije.


Evidentiranje partnerskih laboratorija 

CAREOLL Lab kao napredni LIS omogućava digitalizaciju razmjene podataka sa partnerskim laboratorijama uz mogućnost podešavanja na koji način će se ta razmjena vršiti.

U toku podešavanja omogućeno je da se evidentiraju laboratorije sa kojima se vrši razmjena uzoraka. Za sve analize evidentira se laboratorija (mjesto ) realizacije uzoraka i za svaku partnersku laboratoriju definiše se način slanja rezultata u matičnu laboratoriju nakon obrade uzorka i završene analize.

Za svakog partnera CAREOLL Lab  omogućava definisanje načina prijema rezultata iz partnerske laboratorije u obliku PDF dokumenta ili u obliku podataka.

Način slanja rezultata

Tip odgovora partnera

 

Razmjena rezultata u obliku PDF dokumenta

Kompleksnost realizacije određenih analiza zahtjeva slanje uzorka u drugu laboratoriju na obradu.

Ukoliko matična laboratorija vrši samo uzimanje uzoraka za analizu, a obradu radi partnerska laboratorija, način preuzimanja rezultata je u obliku PDF dokumenta.

Rezultati pristigli u obliku PDF dokumenta štampaju se kao dijagnostički izvještaj koji se izdaje pacijentu u obliku u kom je stigao u matičnu laboratoriju sa potpisom partnerske laboratorije u kojoj je realizovana analiza.

Razmjena rezultata u obliku podataka

U određenim situacijama, za neke analize koje se mogu realizovati u matičnoj laboratoriji, zbog tehničkih razloga ili dostupnosti uređaja uzorci se šalju na obradu u drugu laboratoriju.

U tom slučaju način preuzimanja  rezultata je u obliku podataka. Rezultati pristigli u obliku podataka validiraju se i štampaju u matičnoj laboratoriji u kojoj je uzet uzorak za analizu.


Evidentiranje partnerskih laboratorija i način preuzimanja rezultata analiza omogućava automatsku razmjenu rezultata u okviru CAREOLL lab.


 

Automatska razmjena rezultata 

Automatska razmjena rezultata moguća je ukoliko i partnerska laboratorija koristi CAREOLL Lab LIS i dio je iste grupacije.

Automatska razmjena podataka omogućava  da se prilikom završetka analize i upisa rezultata u partnerskoj laboratoriji rezultat automatski učita u vidu PDF ili podataka (parametri analize sa dobijenim vrijednostima) u matičnu laboratoriju.

U zavisnosti od definisanog načina preuzimanja rezultata PDF dokument ili podaci (parametri sa vrijednostima), učitaće se u aplikaciji na mjesto predviđeno za unos rezultata. Upotreba CAREOLL Lab softvera kao laboratorijskog sistema za razmjenu uzoraka i rezultata mijenja ručno prepisivanje rezultata za svaku realizovanu analizu, ubrzava validaciju i izdavanje rezultata pri čemu je smanjena opterećenost laboratorijskog osoblja i mogućnost greške prilikom preuzimanja i izdavanja rezultata.

Razmjena podataka sa laboratorijama koje ne koriste CAREOLL Lab podrazumijeva ručno evidentiranje (prepisivanje) rezultata iz dokumenta partnerske laboratorije u aplikaciju  ili dodavanje poslatog PDF dokumenta kao priloga u aplikaciji na mjesto predviđeno za unos rezultata.