Blog

Blog

Evidencija laboratorijskih rezultata kroz LIS

by | 23.06.2023. | Vijesti

Implementacija laboratorijskog informaciong sistema (LIS) bitno je poboljšala sve faze procesa laboratorijskog testiranja, a automatizacija procesa rada dovela je do povećanja produktivnosti i učinkovitosti  laboratorija i laboratorijskog osoblja.

Pored toga što olakšava i ubrzava svakodnevni rad u laboratorijama, laboratorijski informacioni sistem  (LIS)  ima pozitivan uticaj i na kvalitet izdatih laboratorijskih rezultata:

 • Dvosmjerna veza između LIS-a i analizatora zamijenila je ručni unos podataka;
 • Nalazi se elektronski verifikuju i automatski trajno arhiviraju;
 • Omogućeno je kontinuirano praćenje laboratorijskih parametara za svakog obrađenog pacijenta;
 • Smanjeno je vrijeme izdavanja rezultata, od zaprimanja uzoraka do izvještavanja o rezultatima pretraga (engl. turnaround time, TAT);
 • Povećana je preciznost i tačnost rada zbog manje opterećenosti i zamora osoblja uzrokovanog pregledom velikog broja rezultata;
 • Omogućeno je da se pažnja usmjeri na manji broj potencijalno problematičnih uzoraka i rezultata;
 • Omogućena je elektronska validacija i izdavanje rezultata pretraga korištenjem LIS-a uz prethodno strogo definisane kriterijume;
 • Omogućene su dodatne opcije vezane za indikatore kvaliteta i razne vrste izvještaja.

CAREOLL Lab kao dio LIS-a omogućava automatizaciju rada u laboratoriji sa dodatnim funkcionalnostima za brzo i jednostavno evidentiranje laboratorijskih rezultata.

 • Automatizacija procesa i način evidentiranja podataka u okviru CAREOLL LAB omogućava bolju kontrolu i efikasniju provjeru laboratorijskih rezultata.

Za svaku od analizu omogućeno je definisanje parametara (posmatranja/mjerenja/testovi), evidencija vrste uzoraka i uređaja za realizaciju analize.

Za svaki od parametara u okviru analize omogućeno je evidentiranje referentnih vrijednosti u zavisnosti od tipa uređaja ili metode realizacije analize, pola, starosti i zdravstvenog stanja pacijenta.

 • Mogućnost povezivanja laboratorijskih uređaja sa CAREOLL LAB softverom ubrzava proces i smanjuje mogućnost greške prilikom evidentiranja laboratorijskih rezultata.

Prilikom evidentiranja rezultata za određenu analizu , u polje predviđeno za unos rezultata, omogućeno je manuelno (ručno ) evidentiranje rezultata i automatsko učitavanje rezultata sa uređaja.

Manuelni (ručni) unos rezultata podrazumijeva upisivanje dobijenih vrijednosti u polje pored svakog parametra odabrane analize.

U okviru polja za unos rezultata evidentiraju se podaci o uređaju ili metodi realizacije odabrane analize, prikazuju se definisane referentne vrijednosti kao i podaci o osobi koja je izvršila unos podataka.

Prilikom automatskog učitavanja uređaji koji su povezani sa aplikacijom omogućavaju direktan prenos rezultata, sa uređaja u polje predviđeno za unos rezultata u aplikaciji.

 • Evidentiranje referentnih vrijednosti i indikatori koji ukazuju na odstupanja i promjene vrijednosti olakšavaju proces validacije i analize dobijenih rezultata.

Nakon realizacije analiza, prilikom evidentiranja  rezultata  omogućen je prikaz i poređenje dobijenih vrijednosti parametara  sa  evidentiranim referentnim vrijednostima.

Boje, kao i oznake u vidu strelica i trougla ukazuju  na odstupanja vrijednosti parametara odabrane analize upozorajavujući na manja ili veća odstupanja dobijenih vrijednosti u odnosu na referentne i ranije dobijene rezultate.

Prikaz rezultata analize

 

 • Mogućnost elektronske tehničke i kliničke validacije laboratorijskih rezultata ubrzva proces izdavanja rezultata.
 • Mogućnost upoređivanja dobijenih rezultata iz više laboratorijskih nalaza određene analize doprinosi dijagnostikovanju i kliničkoj procjeni zdravstvenog stanja pacijenta.

Za svako posmatranje/mjerenje/test u okviru analize postoji mogućnost upoređivanja rezultata iz ranijih laboratorijskih nalaza i prikaz varijacije rezultata.

Hronološki prikaz vrijednosti