Blog

Blog

CAREOLL u poliklinikama

by | 21.07.2022. | Vijesti

CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Proizvod CAREOLL Policlinic je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanove kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti.

CAREOLL  je prilagođen tako da prati i podržava specifičnosti rada u poliklinikama.

Kreiran je kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa. Pored opštih podataka o zdravstvenoj ustanovi i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se mogu obavljati u poliklinikama.

Prvi koraci u aktivaciji proizvoda CAREOLL Policlinic

Prije početka rada sa softverom, u sistem se unose podaci o organizacionoj strukturi vaše ustanove. Potom se unosi spisak zdravstvenih radnika, raspored rada ljekara i usluge koje se obavljaju u vašoj ustanovi. Svaki radnik u zdravstvenoj ustanovi dobija svoje pristupne podatke. Svi zdravstveni radnici imaju svoje korisničke naloge i potrebno da se uloguje u sistem. Na ovaj način omogućuje se vidljivost unosa podataka od strane svih zdravstvenih radnika.

Funkcionalnosti koje obuhvata proizvod CAREOLL Policlinic podijeljene su na nekoliko modula:

Recepcija

Modul recepcija namijenjen je administrativnim radnicima koji rade na prijemu pacijenata. Glavne funkcionalnosti modula su vođenje protokola posjeta, te naručivanje pacijenata u skladu sa definisanim rasporedima termina. Podržani su procesi vođenja registra pacijenata, te kreiranje računa za pružene usluge. Dostupni su mehanizmi za klasifikaciju pacijenata, definisanje prioriteta, pregled istorije dolazaka, raspoređivanje pacijenata po ljekarima i dodavnje vrste pregleda.

Omogućeno je evidentiranje većeg broja pregleda za jednog pacijenta kao što je to slučaj u toku sistematskog pregleda.

Omogućen je prikaz i praćenje pacijenta na prijemnom pultu tako da u svakom trenutku imamo dostupne informacija o:

  • realizovanim pregledima
  • pregledima koji su u toku
  • broju pacijenta u čekaoinici
  • pacijenatima koji su na pregledu i
  • doktorima koji obavljaju preglede.

Prikaz forme za prijem pacijenata. Medicinski softver

Prikaz protokola posjeta i zakazanih termina za današnji dan.

Dolazak pacijenta u ustanovu, prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. Ovim je olakšan rad ljekara i prestaje potreba da pacijenti nose sa sobom ranije nalaze u papirnom obliku. Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara sa propisanim terapijskim procedurama i lijekovima. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Ordinacija

U modulu ordinacija omogućeno je preuzimanje pacijenata iz čekaonice, uvid u zdravstvene kartone pacijenata, evidentiranje i štampanje nalaza za prve i kontrolne preglede, kao i evidencija terapije i lijekova koji su propisani.

Prikaz forme za čekaonice u medicinskom softveru CAREOLL

Prikaz forme čekaonice u CAREOLL desktop aplikaciji.

 

 

Uprava

Modul uprava je zbir podataka vezanih za upravljački mehanizam same ustanove. Ovaj modul je namijenjen administrativnim radnicima u zdravstvenoj ustanovi. Omogućava evidenciju opštih podataka o ustanovi, organizacionoj strukturi, lokacijama, timovima, ljudskim resursima, osnovnim sredstvima i slično.

U okviru klinike nalaze se različite specijalistečke ordinacije sa različitim vrstama usluga. Proizvod se može koristiti jednako u ginekološkoj, pedijatrijskoj, oftalmološkoj, endokrinološkoj, kardiološkoj, dermatološkoj ordinaciji itd. Zajednička recepcija i prijemni pult u omogućava medicinskim sestrama da prate raspored ljekara, zakazuju preglede, da prate dinamiku rada odnosno pristupanje pacijenata ordinacijama i kompletiraju posjetu sa generisanjem računa za sve obavljene usluge u okviru klinike.

Prodaja

Modul prodaja pohranjuje važnu dokumentaciju za rad ustanove. Modul je namijenjen za vođenje partnera, osiguranja, ugovora, pregled računa, bonus programa, paketa usluga, lojaliti programa itd.

Timski rad

Modul Timski rad namijenjem je svim korisnicima sistema, a omogućava postavljanje obavještenja na oglasnu tablu kako bi svi zaposleni bili blagovremeno obaviješteni. Tu je i opcija za definisinja zadataka čija se realizacija može pratiti.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Policlinic podržava i ostale segmente rada klinike, kao što su unos cjenovnika usluga i izradu računa (A4 i fiskalnih). Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik softvera sam može da podešava prema svojim potrebama.

 

Implementacija softvera CAREOLL u zdravstvenim ustanovama

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistem).

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.