Blog

Blog

CAREOLL Practice u oftalmologiji

by | 27.07.2022. | Vijesti

Medicina zahtjeva evidenciju velike količine podataka. Svi podaci koji se prikupe tokom procesa liječenja se evidentiraju i na odgovarajući način čuvaju. Prikupljanje i čuvanje ovako velikih količina podataka je nemoguće bez savremenih informacionih sistema, a jedan od njih je i CAREOLL. CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Njeno korištenje značajno ubrzava proces rada u oftalmologiji.

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama oftamoloških ordinacija kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Na raspolaganju je zakazivanje posjete prema kreiranom planu rada ljekara, elektronsko vođenje protokola posjeta pacijenata, elektronski zdravstveni karton i kreiranje računa na osnovu evidentiranih usluga, propisanih oftalmoloških pomagala, zakazanih terapija i sl.

Medicinska dokumentacija

Zašto izabrati softver CAREOLL Practice u oftamološkoj ordinaciji?

Korištenjem aplikacije CAREOLL ubrzava se pisanje nalaza, čime se postiže da se više vremena posveti pacijentu. CAREOLL podržava rad sa šablonima. Moguće je kreirati posebne šablone, npr. “Određivanje dioptrije”, “Biomikroskopski pregled oka”,”Gonioskopija” itd. Prilikom pregleda potrebno je odabrati odgovarajući šablon, te dalje samo popuniti potrebna polja, korigovati određene dijelove nalaza, ili ih jednostavno obrisati. Na ovaj način se značajno ubrzava rad ljekara i smanjuje obim unosa podataka. Moguće je i kombinovati više šablona.

Velika prednost je mogućnost kreiranja grupe posmatranja, mjerenja, testova. Pri tome je moguće kreirati grupu (npr. “Špalt lampa”, “Korekcija OD”) koja se sastoji iz pojedinačnih elemenata koji predstavljaju pojedinačno mjerenje, posmatranje ili test (npr. VOD, VOS, FOD, FOS, Cyl, Sph, Schirmer test itd.).  Tokom pisanja nalaza, moguće je izabrati kreiranu grupu mjerenja ili pojedinačni element i potom upisati izmjerene vrijednosti. Upotrebom grupe mjerenja postiže se smanjenje količine unosa podataka i ubrzava se proces pisanja nalaza.

Na raspolaganju je i hronološko praćenje parametara gdje se na jednostavan način može uporediti trenutna vrijednost parametra sa vrijednostima iz prethodnih nalaza, te po mogućnosti i grafički prikazati kroz vrijeme, te odštampati pacijentu. Na taj način se može dobiti jasna slika prethodnog i trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta.

Nabavka oftamoloških pomagala

Softver nudi mogućnost pisanja zahtjeva za nabavku oftalmološkog pomagala. Sistem priprema obrazac na koji je ljekar obavezan da doda pomagalo iz kreiranog šifarnika i po potrebi da doda dijagnozu, razlog za nabavku pomagala i osnovne medicinske informacije o pacijentu.

U sistemu se određeni podaci mogu pregledati u obliku izvještaja. Moguće je napraviti zbirni izvještaj o posjetama na osnovu datuma posjete, te obavljenom pregledu, obavljenim terapijama, prema tome koji je ljekar obavio pregled, koje procedure su obavljene, za koja oftalmološka pomagala su kreirani zahtjevi, koliko je usluga naplaćeno itd. Pristup navedenim i ostalim izvještajima ima samo osoba kojoj je data dozvola.

Sistem omogućava automatsko generisanje pojedinačnih računa na osnovu evidentiranih usluga, kreiranih nalaza, propisanih/zakazanih terapija i sl. Pored automatskog, omogućeno je kreiranje i praznih računa, na koje se po potrebi mogu ručno dodati potrebne stavke kako bi se pokrili slučajevi kada generisani računi ne odgovaraju.

Račun je moguće kreirati za obavljene pregleda, kao i za pomagala koja se nalaze u ponudi u vašoj ordinaciji. Aplikacija omogućava kreiranje cjenovnika u željenoj valuti za usluge koje pružate. Sistem je integrisan i sa fiskalnim štampačem/kasom, što omogućava da na njega proslijedimo kreirani račun i izdamo fiskalni isječak.

 

Implementacija platforme CAREOLL u specijalističkoj oftamološkoj ordinaciji

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu. Implementacija CAREOLL platforme u svakodnevno poslovanje oftamološke ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti, uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje. Podaci se ne unose u više različitih programa već samo u jedan. Podaci se automatski usklađeni i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistem).

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.