Blog

Blog

CAREOLL Practice u kardiologiji

by | 27.07.2022. | Vijesti

Prema definiciji SZO “Zdravstveni informacioni sistem (ZIS) je dio opšteg informacionog sistema i podrazumijeva mehanizam za prikupljanje, obradu, analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite, ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu”.

Multifunkcionalna platforma CAREOLL je kreirana u skladu sa tehničkim preduslovima za integraciju sa IZIS-om.

CAREOLL Practice

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanova kao integrisano rješenje. Pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Na raspolaganju je zakazivanje posjete prema kreiranom planu rada ljekara i elektronsko vođenje protokola posjeta pacijenata. Omogućeno je vođenje elektronskog zdravstvenog kartona i kreiranje računa na osnovu evidentiranih usluga.

Podaci se čuvaju na nivou zdravstvene ustanove i dostupni su svim zaposlenim zdravstvenim radnicima. U sistemu je moguće ograničiti prava pristupa (čitanje nalaza, upisivanje podataka i sl.). Može da se prilagodi da neki zdravstveni radnici dobiju sva prava, a neki samo određena za pristup podacima. Podaci upisani u zdravstveni karton pacijenta su zaštićeni na način koji zadovoljava svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti podataka.

Zašto izabrati platformu CAREOLL za vođenje dokumentacije u vašoj kardiološkoj ambulanti?
Uredno vođena medicinska dokumentacija

Platforma CAREOLL omogućava uredno vođenje medicinske dokumentacije. Uredno vođena medicinska dokumentacija podrazumijeva pravilno zapisane i sačuvane sve medicinske informacije o pacijentu. Čuvanje medicinskih informacija je jako važno jer omogućava ljekaru lakši pregled prethodnih nalaza sa obavljenim mjerenjima u ambulanti ili laboratoriji, propisanih terapija, postavljenih dijagnoza itd.

Mogućnost dodavanja kontrolnog pregleda

Elektronski zdravstveni karton omogućava kreiranje prvih i kontrolnih nalaza. Nalazi i mišljenja grupisani su po prvim pregledima sa prikazom vrste posjete, razloga pregleda i datuma. Za svaki prvi pregled možete vezati niz kontrolnih pregleda. U slučaju određenih hroničnih stanja kod pacijenta (kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa), učestalih kontrolnih pregleda, prednost je što na jednom mjestu za određenu vrstu pregleda ili stanje imate uvid u kreirane nalaze od prve posjete pacijenta do zadnje kontrole.

Prilikom kreiranja nalaza značajne podatke o pacijentu kao što su hronična stanja, preležane bolesti, alergije i riziko faktori, moguće je na jednostavan način označiti. Tako označene ih je moguće zdvojiti da budu vidljivi i istaknuti kada pristupite zdravstvenom kartonu pacijenta.

CAREOLL mobilna aplikacija

Velika prednost aplikacije CAREOLL je mogućnost dodavanja dokumenta sa računara i vezanja za tačno određeno mjerenje ili za kompletan nalaz. Takođe postoji mogućnost da se putem CAREOLL mobilne aplikacije dodaje slika nalaza koje je pacijent ranije dobio u papirnoj formi. Na taj način može da se prilože neki značajni dijagnostički nalazi npr. UZV i EKG srca, laboratorijski nalazi i sl. Samim tim je izbjegnuto nepotrebno pisanje. Ubrzan je proces pisanja nalaza tako da svoje vrijeme možete posvetiti pacijentu.

Mogućnost kreiranja šablona za pisanje nalaza

U toku pisanja nalaza, ljekarima je omogućeno da iskoriste šablon koji se kreira prije početka rada u aplikaciji. Šablon treba da sadrži one rečenice koje se uobičajeno ponavljaju u nalazu i sva mjerenja koja se najčešće rade. Može da se kreira više šablona i svakom šablonu dodjeljujete naziv. Naziv će vam pomoći da prepoznate o kom šablonu je riječ. Npr. šablon pod nazivom “Ultrazvuk srca” će sadržati sve one rečenice koje se odnose na normalan nalaz ili na nalaz koji se najčešće ponavlja kod pacijenata. U toku pisanja rečenice možete da korigujete ili izbrišete. U šablonu će biti sadržana i mjerenja koja se rade tokom ultrazvuka srca. To su npr. mitralna valvula, aortna valvula, trikuspidalna valvula, intrakardijalna mjerenja (LVIDd, LVIDs, RVIDd, LAD, IVSd itd.). U toku pregleda, dalje samo popunjavate potrebna polja, korigujete određene dijelove po želji ili ih jednostavno obrišete.

Za određenja mjerenja/posmatranje/testove moguće je definisati referentne vrijednosti. One mogu biti grupisane u zavisnosti od pola i godina starosti. U slučaju da unosite npr. vrijednosti krvnog pritiska, vrijednosti za određenja mjerenja ehokardiografskog pregleda, glukoze u krvi, holesterola imate mogućnost prikaza referentnih vrijednosti za to mjerenje, za starosnu dob i pol odabranog pacijenta. Velika prednost je mogućnost hronološkog praćenja šifriranih parametara pregleda (npr. poređenje sa prvog i kontrolnih pregleda). Pomoću ove funkcionalnosti moguće je pratiti stanje pacijenta, počevši od TA, laboratorijskih parametara, pa dalje do EKG-a, ehokardiografskog nalaza itd. Zahvaljujući hronološkom praćenju, u svakom trenutku možemo dobiti tabelarni pregled svih mjerenja. Moguće je odštampati pacijentu kretanje parametara kroz određeni period.

Implementacija platforme CAREOLL u vašoj zdravstvenoj ustanovi

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistemom)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.