Blog

Blog

Antibiogram

by | 10.08.2023. | Vijesti

Antibiogramom se ispituje osjetljivost mikroorganizma na antibiotik izlaganjem standardizovane koncentracije mikroorganizma specifičnim koncentracijama antibiotika.

Značaj antibiograma u propisivanju terapije

Rezistencija bakterija na antibiotike je sve veći problem i  sve češće se događa da antibiotik koji se propiše na početku liječenja ne djeluje. Infekcija napreduje, a stanje pacijenta se pogoršava. U praksi se često antibiotici propisuju na osnovu iskustva i farmakoterapijskih smjernica. Da bi propisali odgovarajući antibiotik za određenu infekciju, ljekari moraju da znaju,  na koji antibiotik je osjetljiva bakterija, uzročnik infekcije.

Ovo predstavlja najpravilniji put prilikom propisivanja antibiotika jer se na taj način može propisati antibiotik sa užim antibakterijskim spektrom sa sigurnošću da će biti djelotvoran protiv prisutne bakterije. U praksi je rijetkost propisivanja antibiotika na osnovu antibiograma što predstavlja grešku, jer se mahom propisuju antibiotici širokog antibakterijskog spektra čak i kada to nije neophodno i na taj način se rizikuje razvijanje rezistencije bakterija na date antibiotike i smanjenje njihove efikasnosti. Primjena antibiotika bez antibiograma, dozvoljena je kada je klinička slika karakteristična za pojedine uzročnike bakterijske infekcije i kada se ne može dobiti reprezentativan uzorak.

Evidencija rezultata antibiograma

Antibiogram predstavlja rezultat ispitivanja osetljivosti ljudskog uzorka na različite vrste antibiotika. Iz uzorka se prvo ispituje prisustvo patogenih bakterija, izolovanje istih, a zatim se vrši ispitivanje osjetljivosti. Osjetljivost se može ispitivati na bakterijama, gljivicama i virusima. Rezultati se obično iznose kao osjetljiv (susceptible = S), srednje osjetljiv (intermediate = I) ili otporan (resistant = R) mikroorganizam na određeni lijek.

Za laboratorijski informacioni sistem je važno da obezbjeđuje i pruža podršku za rad mikrobiološkim laboratorijama. Digitalizacija cjelokupnog rada u laboratoriji omogućuva i elektronsko evidentiranje antibiograma.

CAREOLL Lab kao dio LIS-a za potrebe mikrobiloške laboratorije omogućio je i elektronsku evidenciju rezultata antibiograma uz laboratorijski izvještaj

 

Evidentiranje rezultata antibiograma

 

Funkcionalnosti koje ubrzavaju i pojednostavljuju proces elektronskog evidentiranja rezultata antibiograma:

  • Odabir unaprijed kreiranog antibiograma sa već definisanim supstancama. Svaki korisnik u zavisnosti od potreba testiranja može kreirati jedinstven antibiogram sa određenim supstancama.
  • Za potrebe testiranja, za svaki mikoorganizam omogućena je evidencija supstanci na koje se testira i evidencija bolesti.
  • Prilikom odabira određenog mikroorganizma, na odabranom antibiogramu za svaku supstancu na koju se testira odabrani mikroorganizam, pojavljuju se indikatori (S,I,R) za obilježavanje osjetljivosti  mikroorganizma na određenu supstancu (lijek). Jednostavnim odabirom indikatora pored odgovarajuće supstance (lijeka) evidentira se rezultat testiranja istaknut određenom bojom. Slikovit prikaz rezultata omogućava bolju preglednost antibiograma i uočljivost evidentiranih podataka.
  • Mogućnost evidentiranja rezultata za veći broj testiranih mikroorganizama na jednom antibiogramu.
  • Mogućnost elektronskog slanja i štampanja rezultata antibiograma uz laboratorijski nalaz.