Izdanja

Izdanja

CAREOLL u verziji 1.0 namijenjen je manjim zdravstvenim ustanovama. Na osnovu podržanih poslovnih procesa dostupna su dva izdanja kroz start pakete.

CAREOLL Practice

Izdanje za ambulantne i specijalističke zdravstvene  ustanove

Opšte, pedijatrijske, ginekološke, internističke,.. zdravstvene ustanove koje ne posluju za Fondom zdravstvenog osiguranja.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, rješenje CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih.

Vođenje evidencije o opštim podacima svake od ustanova, početni je korak i osnov za rad. Pružena je mogućnost unosa podataka o lokacijama, timovima, uređajima i procedurama koje se obavljaju u ustanovi, kao i o zaposlenim zdravstenim radnicima.

Omogućena je izrada fleksibilnih rasporeda rada koji služe kao podloga za zakazivanje pregleda i procedura.

CAREOLL Practice pruža mogućnost kreiranja  baze pacijenata i vođenja evidencije o izvršenim pregledima i/ili procedurama. Za svakog pacijenta moguće je u svakom trenutku dobiti  pregled njegovog zdravstvenog kartona, istorijata  pregleda, nalaza i naplaćene račune.

Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Practice podržava i ostale segmente rada ustanove, kao što su unos cjenovnika usluga i izrada računa (A4 i fiskalnih)

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije može sam da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Practice je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Spa

Izdanje za banjska lječilišta

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

CAREOLL Spa je prilagođen tako da prati i u potpunosti podržava sve specifičnosti rada banjskog lječilišta. Podržan je prijem i obrada ambulantnih i ležećih (stacionarnih) pacijenata.

Pored opštih podataka o lječilištu i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se mogu u njemu obavljati.

Dolazak pacijenta u ustanovu, prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. Ovim je olakšan rad ljekara i prestaje potreba da pacijenti nose sa sobom ranije nalaze u papirnom obliku.

Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara sa propisanim terapijskim procedurama i lijekovima. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Zakazivanje propisanih terapija se radi na osnovu nalaza i unijetih rasporeda rada, čime se sprečavaju greške preklapanja termina ili dupliranja pacijenata. Svaki pacijent dobija odštampan raspored terapija tako da uvijek kod sebe ima informaciju o terminima kada je na kojoj terapiji.

Terapeuti, kao bitna karika u procesu rada sa pacijentom, imaju mogućnost da u toku terapije upišu informacije koje su od značaja za tok liječenja.

Ljekar je u mogućnosti da prati napredak svakog pacijenta i da kroz kontrolne preglede koriguje propisane procedure i/ili lijekove.

Izradom otpusnog pisma zaokružuje se boravak u lječilištu i omogućeno je da se pacijentu odštampa dokument sa tokom liječenja.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Spa podržava i ostale segmente rada liječilišta, kao što su unos cjenovnika usluga i izradu računa (A4 i fiskalnih)

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije sam može da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Spa je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Spa

Izdanje za banjska lječilišta

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

CAREOLL Spa je prilagođen tako da prati i u potpunosti podržava sve specifičnosti rada banjskog lječilišta. Podržan je prijem i obrada ambulantnih i ležećih (stacionarnih) pacijenata.

Pored opštih podataka o lječilištu i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se mogu u njemu obavljati.

Dolazak pacijenta u ustanovu, prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. Ovim je olakšan rad ljekara i prestaje potreba da pacijenti nose sa sobom ranije nalaze u papirnom obliku.

Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara sa propisanim terapijskim procedurama i lijekovima. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Zakazivanje propisanih terapija se radi na osnovu nalaza i unijetih rasporeda rada, čime se sprečavaju greške preklapanja termina ili dupliranja pacijenata. Svaki pacijent dobija odštampan raspored terapija tako da uvijek kod sebe ima informaciju o terminima kada je na kojoj terapiji.

Terapeuti, kao bitna karika u procesu rada sa pacijentom, imaju mogućnost da u toku terapije upišu informacije koje su od značaja za tok liječenja.

Ljekar je u mogućnosti da prati napredak svakog pacijenta i da kroz kontrolne preglede koriguje propisane procedure i/ili lijekove.

Izradom otpusnog pisma zaokružuje se boravak u lječilištu i omogućeno je da se pacijentu odštampa dokument sa tokom liječenja.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Spa podržava i ostale segmente rada liječilišta, kao što su unos cjenovnika usluga i izradu računa (A4 i fiskalnih)

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije sam može da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Spa je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Lab

Izdanje za laboratorije

Izdanje namjenjeno podršci radu laboratorija. Treba da omogući digitalizovanje vođenja dokumentacije za laboratorijske analize te unos i dostavu rezultata. Pored osnovnih poslovnih procesa, predviđena je podrška i za upravljačke i prodajne aktivnosti.

Dostupno tokom 2019. godine.