Blog

Blog

Trijaža uzoraka kroz LIS

by | 19.05.2023. | Vijesti

Trijaža u laboratoriji podrazumijeva raspodjelu uzoraka u zavisnosti od analiza koje je potrebno realizovati za odabrane uzorke.

Nakon prikupljanja uzoraka potrebno je grupisati uzorke u zavisnosti od mjesta realizacije zadatih analiza.

Primarnom trijažom vrši se raspodjela uzoraka čija se obrada se vrši u laboratoriji i uzoraka koji se šalju u drugu laboratoriju na obradu.

Uzorci koji se obrađuju u laboratoriji, raspoređuju se po timova ako se radi o kompleksnim laboratorijama u kojima se realizuju različite grupe analiza.

U okviru sekundarne trijaže, u zavisnosti od analize, za svaki uzorak evidentira se uređaj na kome će se realizovati analiza ili evidentira laborant koji će izvršiti analizu.

 

CAREOLL Lab kao dio LIS-a omogućava potpunu digitalizaciju i automatizaciju procesa u laboratoriji.

Podržavajući povezivanje različitih uređaja u sistem, komunikaciju sa laboratorijskim uređajima i drugim laboratorijama, u okviru CAREOLL Lab omogućena je primarna i sekundarna trijaža prikupljenih uzoraka.

PRIMARNA TRIJAŽA UZORAKA

Primarna trijaža  podrazumijeva raspoređivanje uzoraka  u okviru laboratorije sa pratećim dokumentom laboratorijskog naloga. Raspoređivanje se može odnositi i na partnerske laboratorije uz odgovarajući nalog za prenos uzoraka.

U okviru primarne trijaže prikazuju se svi prikupljeni uzorci u laboratoriji. Zahvaljujući načinu evidentiranja i podešavanju podataka o načinu realizacije analiza, CAREOLL omogućava automatsko evidentiranje i raspodjelu uzoraka bez ručnog dodavanja i grupisanja.

Automatsko kreiranje naloga za laboratoriju

Odabirom opcije za automatsko kreiranje naloga, kreira se nalog za rad za sve uzorke koji su u odgovarajućem statusu.

Kreiranje naloga za laboratoriju

Na jednom mjestu po nalozima evidentirani su svi uzorci za analize koje će se realizovati u laboratoriji.

U okviru svakog naloga prikazuju se podaci o nalogu i timu, pacijentu, uzorku i analizama koje je potrebno realizovati.

Prikaz kreiranog naloga za laboratoriju

 

Automatsko kreiranje naloga za prenos uzoraka i transport uzoraka

U slučaju da je uzorke potrebno poslati na obradu u drugu laboratoriju omogućeno je kreiranje naloga za prenos uzoraka.

Kreiranje naloga za transport uzoraka

U aplikaciji je moguće evidentirati sve partnerske laboratorije i analize koje obavljaju. Zahvaljujući tome sistem prepoznaje uzorke za analize koje se realizuju u drugim laboratorijama i automatski ih evidentira na nalog za prenos uzoraka.

Nalog za prenos uzoraka prikazuje listu svih uzoraka koji se šalju u određenu partnersku laboratoriju, podatke o partneru (laboratoriji) kojoj se šalju uzorci, podatke o transportu (status, datum početka i završetka transporta, podatke o osobi koje je realizovala transport).

Na nalogu za transport nalazi se i specifikacija uzoraka koja prikazuje tačan broj i vrstu uzoraka koji se šalju.

Prikaz kreiranog naloga za transport uzoraka

Prije transporta uzoraka obavezna je verifikacija kako bi se izvršila kontrola i spriječile greške pri pakovanju uzoraka. Verifikacija se može raditi ručno ili  uz pomoć bar kod čitača. Na taj način se vrši provjera prije pakovanja i kontrola da li svi spakovani uzorci odgovaraju dokumentu naloga za transport.

SEKUNDARNA TRIJAŽA UZORAKA

U okviru sekundarne trijaže za svaku od analiza se određuje način na koji će se realizovati. Moguće je dodijeliti uređaj na kome će se realizovati analiza ili odabrati laboranta koji će izvršiti analizu odabranih uzoraka. Zahvaljujući naprednim funkcionalnostima u okviru aplikacije, moguće je automatsko dodjeljivanje uređaja, bez potrebe da se ručno evidentira na kom uređaju se analiza obavlja.

Za svaki uređaj moguće je evidentirati analize koje se na njemu realizuju, tako da će sistem automatski prepoznati i postaviti uređaj za obradu uzorka.

U slučaju da je potrebno zadata podešavanja promjeniti ili ako nije definisan uređaj za određenu analizu, u toku sekundarne trijaže moguće je provjeriti i ručno dodijeliti uređaj za obradu uzorka.

Za analize koje se rade ručno, moguće je dodijeliti laboranta koji će izvršiti analizu odabranog uzorka i pratiti njegov rad.

Sekundarna trijaža uzoraka

 

Prednosti CAREOLL softvera u fazi trijaže uzoraka kroz LIS:

  • Automatizacija procesa raspodjele uzoraka i formiranja naloga za laboratoriju i naloga za transport uzoraka

Na osnovu dodijeljenih analiza sistem prepoznaje u kojoj partnerskoj laboratoriji, timu i uređaju se vrši obrada određenog uzorka.

 

  • Mogućnost razdvajanja uzorka u slučaju da je za jedan uzorak potrebno realizovati više analiza na različitim uređajima ili  laboratorijama

Svakom novom uzorku dodjeljuje se njegov identifikator. Na taj način moguće je elektronski evidentirati razdvojene uzorke i pratiti njihov proces realizacije.

 

  • Kako bi se ostvarila potpuna kontrola, CAREOLL Lab omogućava praćenje kretanja uzoraka kroz laboratoriju

U okviru primarne i sekundarne trijaže omogućena je verifikacija uzoraka. Na taj način omogućeno je praćenje uzorka kroz sve faze realizacije.

 

  • Za svaku analizu omogućeno je računanje TAT vremena sa informisanjem korisnika o roku izdavanja rezultata

U toku trijaže uzoraka u svakom trenutku je vidljivo TAT vrijeme, tako da je lakše praćenje usklađenosti sa predviđenim vremenom za realizaciju.