Blog

Blog

Prikupljanje uzoraka kroz LIS

by | 03.05.2023. | Vijesti

PRIKUPLJANJE UZORAKA KROZ LIS je jednostavan i automatizovan proces sa određenim prednostima.

Mogućnost evidentiranja i označavanja prikupljenog uzorka u toku prijema pacijenta, na recepciji ali i u toku procesa uzimanja uzoraka u laboratoriji

U toku prijema pacijenta, prilikom evidentiranja analiza koje je potrebno uraditi, na prijemnom pultu moguće je evidentirati uzorak koji je pacijent dostavio.

Takođe, za analize za koje je potrebno uzeti uzorak u laboratoriji, u toku samog procesa uzimanja uzorka, prikupljeni uzorak se evidentira u LIS.

Evidencija uzorka podrazumijeva označavanje uzorka jedinstvenim identifikatorom. Jedinstveni identifikator se odštampa u vidu naljepnice koja se zalijepi na uzorak. Naljepnica ima identifikator u vidu bar koda koji je  čitljiv putem bar kod skenera. Na taj način omogućeno je lakše praćenje puta uzorka kroz laboratoriju.

Na ovaj način ubrzava se proces prijema pacijenta i prikupljana uzoraka, izbjegava se zadržavanje pacijenta u laboratoriji i smanjuje mogućnost zamjene prikupljenih uzoraka.

 

Jednostavna pretraga i prikaz liste uzoraka koje je potrebno prikupiti u laboratoriji

Opcija za filtriranje podataka omogućava prikaz informacija po statusu uzorka, datumu i prioritetu. U zavisnosti od potrebnih podataka moguće je podesiti filtere tako da se prikazuju samo oni pacijenti sa uzorcima koji su na čekanju tj koje potrebno prikupiti, za današnji datum.

Lista pacijenata za prikupljanje uzoraka

Omogućena je pretraga po pacijentima. Za odabranog pacijenta omogućen je detaljan prikaz uzoraka koje je potrebno prikupiti.

Detaljan prikaz analiza i uzoraka za odabranog pacijenta

DETALJNI PRIKAZ PACIJENTA

U okviru detaljnog prikaza za svaki uzorak prikazuju se informacije o samom uzorku (identifikator, vrsta uzorka i vrsta spremnika za uzorak, status vezan za prikupljanje). Takođe, prikazuju se i informacije o analizama koje je potrebno realizovati na odabranom uzorku i roku za izdavanje rezultata.

 

Jednostavan i brz način evidentiranja prikupljenih uzoraka

Odabirom opcije Prikupi uzorak elektronski se evidentira da je uzorak prikupljen i prelazi se u sledeću fazu realizacije.

U slučaju da za jednog pacijenta ima više uzoraka opcijom Prikupi sve uzorke moguće je evidentirati sve uzorke odjednom i ne gubiti vrijeme na evidentiranju svakog uzorka pojedinačno. Omogućeno je štampanje bar kod naljepnica sa identifikatorom za svaki uzorak pojedinačno ali i štampanje većeg broja bar kod naljepnica za veći broj uzoraka.

 

U toku prikupljanja uzoraka omogućeno je i spajanje i razdvajanje uzoraka za potrebe različitih analiza i obrade uzoraka

U okviru aplikacije moguće je evidentirati razdvajanje ili spajanje uzoraka radi određenih analiza. Svaki novi uzorak nastao spajanjem ili razdvajanjem dobija jedinstveni identifikator koji se odštampa u vidu naljepnice i zalijepi na uzorak.

 

Prikaz informacija o analizama i uzorku 

Odabirom opcije Prikupi uzorak dobijaju se detaljne informacije o samom uzorku i analizama koje je potrebno realizovati.

Dodatne informacije i podaci o analizama i uzorku u toku evidentiranja prikupljenog uzorka

ZAHTJEVI ZA ANALIZE O UZORKU sadrže informacije o analizama koji je potrebno realizovati na odabranom uzorku i roku izdavanja rezultata.

Ako je evidentirana, prikazuje se i određena napomena za zdravstvenog radnika koji prikuplja uzorak (značajna informacija ili specifičnost vezana za proces prikupljanja uzorka ili analize koja je bitna za zdravstvenog radnika koji vrši prikupljanje uzoraka).

Segment sa Priloženim datotekama najčešće sadrži opis realizacije određenih analiza. Služi kao podsjetnik za zdravstvene radnike, za informisanje novih radnika ili za pomoć pri realizaciji novih analiza.

Određene analize zahtjevaju od pacijenta određen način pripreme prije uzimanja uzorka kako bi rezultati bili validni za procjenu zdravstvenog stanja pacijenta. Napomena za pacijenta sadrži informacije o pripremi pacijenta prije samog uzimanja uzorka.

PODACI O UZORKU sadrže identifikator, vrstu uzorka i vrstu spremnika za uzorak, anatomsku lokaciju, metodu uzorkovanja kao i preporučenu i minimalnu količinu uzorka potrebnu za obradu, polje za upis prikupljene količine uzorka i mogućnost štampanja bar kod naljepnice kako bi se označio prikupljeni uzorak.

Prikazana preporučena i minimalna količina je ona količina uzorka koja je potrebna za određenu analizu. U slučaju da se unese vrijednost manja od minimalne, sistem će prikazati znak upozorenja. Medicinski radnik dobija informaciju da prikupljena količina uzorka nije dovoljna za odabranu analizu.

Dostupnost informacija o analizi i uzorku u toku prikupljanja uzorka smanjuje mogućnost greške, obezbjeđuje adekvatan uzorak za obradu i uspješnu analizu.