Blog

Blog

Prijem pacijenta u laboratoriju kroz LIS

by | 13.04.2023. | Vijesti

Prijem pacijenta u laboratoriju kroz LIS podrazumijeva evidentiranje posjete i podataka o pacijentu, evidentiranje analiza i uzoraka za obradu, izdavanje računa, informisanje pacijenta o vremenu i načinu izdavanja i preuzimanja rezultata analiza.

CAREOLL Lab u okviru protokola posjeta omogućava prikaz svih funkcionalnosti potrebnih za prijem pacijenta u laboratoriju i evidentiranje potrebnih podataka.

VIZARD ZA DODAVANJE POSJETE prikazuje osnovne podatke o pacijentu, omogućava evidentiranje analiza i uzoraka za obradu, generisanje i izdavanje računa za odabrane analize.

Vizard za evidentiranje posjete

EVIDENTIRANJE ANALIZA ZA ODABRANOG PACIJENTA

Evidentiranje analiza u CAREOLL Lab realizuje se jednostavnim izborom analiza u dijalogu u okviru ZAHTJEVA ZA PROCEDURU (analizu).

Odabir i evidentiranje analiza za realizaciju

Za svaku odabranu analizu prikazuju se dodatne informacije i polja značajna za medicinskog radnika i pacijenta:

  • Napomena za pacijenta odnosi na pripremu pacijenta prije procesa prikupljanja uzorka (neke od analiza zahtjevaju određene pripreme da bi uzorak bio adekvatan za obradu i da bi rezultati bili validni)
  • TAT prikazuje predviđeno vrijeme realizacije rezultata analize
  • Ako je potrebno, moguće je evidentirati razlog zašto je potrebno da se obavi određena analiza, stanje pacijenta i dijagnoza
  • U slučaju da se uzorak šalje na obradu u drugu laboratoriju, prikazuje se naziv partnerske laboratorije
EVIDENTIRANJE PRIKUPLJENIH UZORAKA TOKOM PRIJEMA PACIJENTA

Svakoj od odabranih analiza pridružen je odgovarajući uzorak. Uzorak može biti  dostavljen od strane pacijenta ili se uzima u laboratoriji. U oba slučaja štampa se barkod naljepnica sa identifikatorom koja se zalijepi na uzorak. Za svaki uzorak prikazuju se informacije o vrsti i spremniku za odabranu analizu, a moguće je i evidentirati trenutnu količinu uzorka u spremniku.

Evidentiranje prikupljenog uzorka

GENERISANJE I IZDAVANJE RAČUNA

Za odabrane usluge (analize) moguće je generisati i izdati račun, označiti određenu vrstu popusta i izabrati način plaćanja.

Kreiranje računa za odabrane analize

 

CAREOLL LAB OMOGUĆAVA KREIRANJE PRERAČUNA

PREDNOSTI kreiranja preračuna u toku prijema pacijenta u laboratoriju:

  • Mogućnost kreiranja preračuna ubrzava i olakšava proces prijema pacijenta u laboratoriju
  • Prilikom odabira analiza odmah je vidljiva cijena odabrane analize
  • Omogućen je uvid u iznos cjelokupnog računa za odabrane analize
  • Prikazuje se evidentirani popusta i njegov uticaj na iznos računa
  • U slučaju da se pacijent predomisli jednostavno se može poništiti preračun ili obrisati analiza, bez evidentiranja posjete u protokol

Kreiranje preračuna sa odabranim analizama

U toku kreiranja preračuna za svaku odabranu analizu moguće je odmah evidentirati prikupljeni uzorak uz prikaz informacija o uzorku, TAT vremenu i partnerskoj laboratoriji ako se uzorak na obradu šalje u drugu laboratoriju.

Evidentiranje uzoraka odabranih analiza u okviru preračuna