Blog

Blog

Prednosti kreiranja nalaza u CAREOLL Practice

by | 13.01.2023. | Vijesti

CAREOLL Practice omogućava jednostavno i brzo pisanje nalaza

Upotreba šablona i mogućnost kopiranja podataka iz šablona ili prethodnih nalaza značajno ubrzavaju proces pisanja nalaza.
Šablone nalaza moguće je kreirati i modifikovati u zavisnosti od podataka, parametara i mjerenja koja se prate u toku pregleda kao  i za različite vrste pregleda. Nalaze prethodnih pregleda moguće je koristiti kao šablone uz izmjenu samo određenih dijelova bez potrebe ponovnog pisanja nalaza.

Prikaz nalaza sa podacima iz odabranog šablona

Prilikom kreiranja nalaza u toku kontrolnog pregleda postoji mogućnost kopiranja podataka sa prethodnog nalaza.

Opcije za dodavanje kontrolnog pregleda

Evidentiranje i isticanje hroničnih stanja, alergija i riziko faktora u okviru zdravstvenog kartona pacijenta

U toku pisanja anamneze na nalazu, značajne podatke moguće je označiti kao hronična stanja, alergije ili riziko faktore. Tako označeni podaci istaknuti su i vidljivi u okviru zdravstvenog kartona pacijenta svaki put kada pacijent dolazi na pregled i nema potrebe pretraživanja bitnih podataka kroz nalaze.

Prikaz istaknutih podataka iz nalaza u okviru zdravstvenog kartona pacijenta

U okviru kliničkog nalaza moguće je označiti i istaći vitalne znake radi lakšeg uočavanja i praćenja njihovih vrijednosti.

Tokom utvrđivanja i evidentiranja dijagnoza, određene značajne dijagnoze moguće je proglasiti stanjima tako da budu istaknute i vidljive u okviru zdravstvenog kartona pacijenta kao i prethodni podaci.

Oznaka “i” pored istaknutog hroničnog stanja, alergije, riziko faktora ili dijagnoze prikazuje datum kada je podatak evidentiran. Takođe, svaki od ovih istaknutih podataka moguće je izbirsati u slučaju da više nisu značajni za stanje pacijenta.

Praćenje hronoloških vrijednosti značajnih parametara i mjerenja

U toku utvrđivanja i praćenja zdravstvenog stanja pacijenta, često je potrebno pratiti i upoređivati vrijednosti određenih mjerenja i testova.Radi lakšeg uočavanja varijacija i promjena, u okviru nalaza, omogućena je opcija za hronološki prikaz vrijednosti.U toku pisanja nalaza, kada u se u klinički nalaz evidentiraju vrijednosti određenih testova ili mjerenja, nakon što se kreirani nalaz sačuva, omogućen je hronološki prikaz i praćenje evidentiranih vrijednosti kroz preglede.

Na primjer, praćenje varijacija krvnog pritiska poređenjem izmjerenih vrijednosti iz prvog i kontrolnih pregleda ili iz svih obavljenih pregleda pacijenta.

Hronološki prikaz vrijednosti TA

Poređenje vrijednosti iz prvog i kontrolnih pregleda podrazumijeva poređenje vrijednosti određenog parametra ili grupe parametara iz određenog pregleda i svih kontrolnih pregleda vezanih za taj pregled. Poređenje vrijednosti iz svih nalaza podrazumijeva poređenje vrijednosti određenog parametra ili grupe parametara iz svih evidentiranih pregleda pacijenta u okviru zdravstvenog kartona pacijenta. Prikaz hronoloških vrijednosti moguće je i odštampati.

 

Dodavanje slika drugih nalaza, laboratorijskih rezultata, slika pregleda

Na nalaz je moguće dodati sliku sa računara ili putem mobilnog telefona.

Sliku je moguće dodati i vezati za jednu određenu stavku u okviru nalaza ili dodati i priložiti uz nalaz u dijelu Priložene datoteke.

Opcije za dodavanje slike na određenu stavku u nalazu i za kompletan nalaz

U slučaju da pacijent, na primjer, email-om pošalje laboratorijske nalaze ili donese laboratorijske nalaze na pregled, umjesto unosa podataka moguće je dodati sliku nalaza i na taj način evidentirati rezultate.

Prikaz slike laboratorijskih rezultata vezane za stavku nalaza

 

Nakon dodavanja slike, ona ostaje sačuvana i vezana za stavku u nalaza ili kao dio nalaza, u zavisnosti gdje je prethodno dodana.

Prilagođavanje izgleda nalaza

Nalaz je koncipiran tako da se sastoji od određenih segmenata ( razlog posjete, anamneza, klinički nalaz, dijagnoza, klinička napomena, terapija, kontrola i segmenti koji se odnose na uputnice, medicinska pomagala, različite vrste uvjeranja, pravdanja i sl). Određene segmente nalaza koji nisu potrebni za neku od vrsta pregleda moguće je ukloniti.

Pojedini segmenti nalaza prilagodljivi su u zavisnosti od načina pisanja i potreba ljekara. Na primjer, u okviru dijagnoza dodano je polje koja omogućava odabir dijagnoza po MKB10 šifarniku ali i polje koje omogućava ljekaru da samostalno upiše opis dijagnoze. Dio nalaza sa terapijama podržava propisivanje recepata, pisanje prijedloga (lijekovi bez recepta), unos terapije opisno.

U toku pisanja nalaza omogućeno je formatiranje podataka (podvlačenje, boldovanje) kao i odabir načina prikaza podataka (paragrafi, podaci kao tekst u jednoj rečenici ili raspoređeni jedan ispod drugog).

Štampani izgled nalaza

Potpis ljekara i pečat zdravstvene ustanove

U okviru aplikacije, moguće je evidentirati potpis ili faksimil ljekara i pečat zdravstene ustanove, koji će se štampati u okviru nalaza bez potrebe ručnog potpisivanja ljekara ili naknadnog dodavanja pečata ili faksimila.