Blog

Blog

Modul RECEPCIJA

by | 10.03.2023. | Vijesti

U okviru CAREOLL aplikacije kreiran je i dostupan modul RECEPCIJA namijenjen zaposlenima koji vrše prijem i evidentiranje pacijenata.

Modul RECEPCIJA sastoji se od niza funkcionalnosti koje omogućavaju:

 • zakazivanje termina odnosno naručivanje pacijenata na pregled i terapije
 • prijem pacijenta, evidentiranje posjete i vođenje elektronskog protokola posjeta
 • evidentiranje uputioca, i po potrebi, evidentiranje pokrića troškova za pružene usluge
 • vođenje registra elektronskih zdravstvenih kartona i podataka pacijenata
 • kreiranje računa za pružene usluge
 • slanje medicinske dokumentacije na IZIS
 • različite vrste i forme izvještaja
PRIJEMNI PULT

Odabirom opcije prijemni pult, na ekranu se prikazuje protokol posjeta i zakazani termini za današnji dan.

U okviru prijemnog pulta kroz protokol posjeta omogućen je prijem pacijenta sa i bez zakazanog termina, evidentiranje podataka o pacijentu (preuzimanje  sa IZISa ili ručno upisivanje podataka) kao i kompletiranje posjete nakon pregleda (izdavanje računa i naplata, ovjera i štampanje nalaza i slično).

U dijelu sa zakazanim terminima moguće je zakazati, izmjeniti ili otkazati pregled/tretman.

Prijemni pult (prokol posjeta i zakazani termini)

 

Protokol posjeta na današnji dan

Protokol posjeta na današnji dan prikazuje pacijente koji su evidentirani na prijemu u zdravstvenoj ustanovi, grupisane po određenim statusima:

ČEKAONICA – pacijenti koji su se po dolasku u ustanovu javili na recepciju, izvršeno je njihovo evidentiranje u protokol i čekaju na ulazak u ordinaciju radi pregleda kod ljekara.
U TOKU – pacijenti koji su u ordinaciji na pregledu.
NA ODLASKU – pacijenti koji su obavili pregled, izašli iz ordinacije i čekaju da se kompletira administrativni dio (ovjera nalaza, opciono zakazivanje terapija, izdavanje računa i naplata).
ZAVRŠENO – pacijenti koji su završili kompletan proces i napustili ustanovu.

Ovakav način grupisanja pacijenta u okviru protokola, sa recepcije omogućava kontinuirano praćenje rada i kretanje pacijenata u zdravstvenoj ustanovi u toku dana.

Zakazani termini na današnji dan

U  dijelu sa zakazanim terminima nalazi se lista pacijenata kojima je zakazan termin na današnji dan. Termini se prikazuju hronološki po vremenu zakazivanja.

U okviru zakazanog termina prikazuje se vrijeme pregleda ili tretmana, dodatni opis koji sadrži ime i prezime pacijenta (opciono broj telefona i željenu uslugu) i informaciju za koga/šta je pacijent zakazan.

Zakazivanje novog termina je brzo i jednostavno.

Odabirom opcije za dodavanje novog termina za svakog ljekara, lokaciju ili uređaj prikazuje se raspored termina za taj resurs. Potrebno je samo odabrati polje za odgovarajuće vrijeme i datum pregleda/tretmana i upisati potrebne informacije o pacijentu.

Raspored rada i zakazivanje termina

 

PROTOKOL POSJETA

U protokol posjeta se upisuju podaci za sve pacijente koji su obavili pregled ili realizovali terapiju u ustanovi.

Za svaku posjetu evidentiraju se podaci o pacijentu, tip i vrijeme posjete, vrste pregleda i terapije koje su realizovane, kao i izdati računi.

 

ZAKAZANI TERMINI

Za razliku od prijemnog pulta u okviru koga se prikazuju zakazani termini za današnji dan, opcija Zakazani termini omogućava prikaz svih zakazanih pregleda ili tretmana za odabrani period.

Za svaki termin prikazuju se podaci o pacijentu na koga se odnosi termin, informacije o ljekaru, pregledu ili tretmanu. Takođe je omogućeno i zakazivanje novih pregleda ili tretmana, izmjena i otkazivanje već zakazanih termina.

 

PACIJENTI

U okviru izdvojenog segmenta Pacijenti omogućen je prikaz i pretraga svih pacijenata evidentiranih (registrovanih) u zdravstvenoj ustanovi.

Podaci se inicijalno upisuju kada pacijent prvi put dolazi u ustanovu prilikom prijema pacijenta. U okviru ove opcije moguće je evidentirati podatke o novim pacijentima i vršiti izmjene podataka o postojećim. Omogućena je pretraga po broju zdravstvenog kartona, imenu i prezimenu ili matičnom broju pacijenta.

Podaci o pacijentu

Za svakog pacijenta generiše se broj kartona, pored ličnih podataka o pacijentu, moguće je evidentirati srodne osobe (ako su registrovane u zdravstvenoj ustanovi), dodatne podatke (obrazovanje, socijalni status, bračno stanje, državljanstvo, posao i životni stil), dokumente, evidentirati kontakt osobe, osiguranje i dodati sliku pacijenta.

 

Dodatne prednosti modula RECEPCIJA:

 • Omogućen je prikaz i pregled kreiranih računa odabirom opcije RAČUNI. Za svaki pojedinačni račun prikazuju se podaci o broju, tipu, datumu izdavanja, kategoriji računa, iznosu i participaciji, podaci o ugovoru, partneru i pacijentu na koga se odnosi račun, usluge koje su realizovane i statusu računa (plaćen, potpisan, storniran, fakturisan, nema fiskalni račun i slično).
 • Dostupni su izvještaji iz fiskalnog štampača i aplikcije (dnevni i periodični zbirni izvještaji o računima, presjek stanja).
 • U okviru opcije PLAN RADA omogućeno je kreiranje i podešavanje rasporeda termina za zdravstvene radnike, timove, uređaje i lokacije, evidentiranje odsustva ljekara, timova ili nedostupnosti uređaja ili lokacija u okviru zdravstvene ustanove.
 • Mogućnost slanja medicinske dokumentacije (nalaza, recepata, uputnica i otpusnog pisma) na IZIS kroz modul INTEGRISANO ZDRAVSTVO.
 • Dostupne su različite vrsta i forme izvještaja o posjetama, zakazanim terminima, izdatim uputnicama, pacijentima u procesu liječenja i računima u okviru izdvojenog segmenta IZVJEŠTAJI.