Blog

Blog

EMR i EHR – od čeka su to skraćenice i šta to zapravo znači?

by | 10.10.2018. | Vijesti

Kada govorimo o medicinskim informacionim sistima često se pominju termini EMR i EHR. Od čega su to skraćenice i šta to zapravo znači?

Electronic Medical Record – EMR

EMR – predstavljaju digitalne zapise medicinske dokumentacije koja se vodi u ordinacijama i klinikama. Tu se nalaze sve detaljne informacije o zakazanim terminima, posjetama pacijenata, pregledima ljekara, sprovedenim terapijama, imunizacijama i sl. Podaci se čuvaju na nivou zdravstvene ustanove i dostupni su svim zaposlenim zdravstvenim radnicima.

Electronic Health Record – EHR

EHR – takođe predstavljaju digitalne zapise medicinske dokumentacije (najčešće u sažetom obliku). Proširuje spektar i na nemedicinske informacije bitne za zdravlje pacijenta. Akcenat stavlja na razmjenu informacija između zdravstvenih ustanova – tj. omogućava da dokumenti kreirani u jednoj zdravstvenoj ustanovi budu vidljivi u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Na osnovu definicija vidimo da EMR i EHR imaju slične definicije, tj.oba služe za digitalno vođenje medicinske dokumentacije, no da li se oni međusobno isključuju?

Pa, na ovo pitanje nije jednostavno dati odgovor: U suštini oni mogu da budu kompatibilni ili konkurentni.

U praksi, najčešći slučaj je da su kompatibilni. Zdravstvene ustanove imaju sopstvene EMR sisteme u kojima vode detaljne medicinske podatke svojih pacijenata, a ti sistemi su dalje povezani na centralni EHR sistem (najčešće na nivou države) radi razmjene informacija. Ovakav koncept ima prednost jer omogućava zdravstvenim ustanovama da specijalizuju svoje sisteme prema sopstvenim potrebama, a samo standardizovan set podataka se razmjenjuje između ustanova.

Da bi bolje razumjeli suštinu, razmotrimo sledeći primjer:

Pacijent dolazi u ustanovu na operaciju. Poslije prijema sa svim obrazcima, vrši se raspodjela pacijenta u određenu sobu. Definiše mu se plan ishrane, zakazuju i realizuju razne pretrage, zakazuje operacija, vodi temperaturna lista, te na kraju generiše otpusno pismo i račun za pružene usluge, te pacijent se otpušta iz ustanove. Kompletan proces je propraćen kroz EMR sistem ustanove, a na kraju pri otpustu EMR sistem šalje otpusno pismo na centralni EHR i to otpusno pismo mogu da vide druge zdravstvene ustanove. Ostale informacije ostaju u okviru zdravstvene ustanove.

Naravno, da bi se sve navedeno ispratilo kroz EMR sistem, on treba vodi računa i o raspoloživim lokacijama/sobama, rasporedu rada medicinskog osoblja (koji se dalje koristi kao podloga za zakazivanje rasporeda), cjenovnicima usluga, a tu je i još mnogo drugih podataka.

S obzirom da je set informacija koji se vode elektronski u EMR na nivou zdravstvene ustanove, ustanove imaju slobodu da ga proširuju i prilagode potrebama svog poslovanja – što nije slučaj sa EHR-om, koji ima standardnom predviđen set podataka. I ne samo to, zahvaljujući svojim EMR sistemima, ustanove mogu da prilagođavaju poslovne procese svojim potrebama, te tako postignu bolju efikasnost, pa čak i bolju poziciju na tržištu.

CAREOLL je realizovan kao EMR rješenje, što znači da se svi podaci čuvaju na nivou zdravstvene ustanove, a u određenom paketu omogućavaće povezivanje sa centralnim EHR sistemom (kada se on bude realizovan na nivou države). Zahvaljujući tome, on omogućava dosta veći set podataka koji se može voditi kroz sistem, bolje izvještavanje, analize, te podršku za veći broj poslovnih procesa.