Blog

Blog

Elektronski zdravstveni karton

by | 17.02.2023. | Vijesti

Prilikom prijema i evidentiranja osnovnih podataka o pacijentu kroz aplikaciju, automatski se formira elektronski zdravstveni karton sa jedinstvenim brojem.

Elektronski zdravstveni karton kreiran je tako da prikazuje svu medicinsku dokumentaciju pacijenta.

Jednostavan i brz pristup elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta

Zbog načina organizovanja podataka, ljekari dobijaju uvid u cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta na vrlo jednostavan i brz način.

U toku kreiranja nalaza, prilikom preuzimanja pacijenta iz čekaonice, pristupa se njegovom  elektronskom zdravstvenom kartonu. Ljekar tada ima uvid u sve ranije nalaze pacijenta u ustanovi, a ukoliko je povezan na integrisani  zdravstveni informacioni sistem (IZIS), može imati uvid i u nalaze iz drugih ustanova.

Pristup elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta omogućen je ljekarima i kroz modul Ordinacija. U okviru modula nalazi se opcija Zdravstveni kartoni.

Pristup elektronskim zdravstvenim kartonima

 

Pretraživanje zdravstvenih kartona moguće je po imenu i prezimenu pacijenta, matičnom broju i broju kartona. Takođe, opcija za filtriranje olakšava pretraživanje omogućavajući pretragu aktivnih i/ili neaktivnih elektronskih zdravstvenih kartona. U slučaju da pacijent nije više dio zdravstvene ustanove, postoji mogućnost deaktiviranja elektronskog zdravstvenog kartona.

 

Prikaz i sadržaj elektronskog zdravstvenog kartona

Elektronski zdravstveni karton sastoji se iz nekoliko segmenata:

  • Podaci o pacijentu
  • Podaci o aktivnoj posjeti ukoliko se zdravstvenom kartonu pristupa zbog pisanja novog nalaza
  • Nalazi i terapije
  • Podaci o krvnoj grupi pacijenta
  • Istaknuta stanja, alergije, riziko faktori

 

Elektronski zdravstveni karton pacijenta

 

 

Podaci o pacijentu

Kroz elektronski zdravstveni karton ljekaru je omogućen pristup administrativnim podacima pacijenta.

Prikaz podataka o pacijentu

U okviru podataka prikazuju se osnovni podaci o pacijentu i slika pacijenta ako postoji, srodne osobe (ako su registrovane u zdravstvenoj ustanovi), dodatni podaci (obrazovanje, socijalni status, bračno stanje, državljanstvo, posao i životni stil), dokumenti, evidentirane kontakt osobe kao i osiguranje pacijenta.

 

Podaci o aktivnoj posjeti

Nakon prijema pacijenta na recepciji i evidentiranja kroz protokol posjeta, u okviru zdravstvenog kartona, prikazuju se podaci o aktivnoj posjeti za koju se trenutno kreira nalaz.

Prikaz o aktivnoj posjeti sadrži:

  • informacije vezane za prijem pacijenta i evidentiranje u protokol posjeta
  • informacije o elektronskoj uputnicu (ako je evidentirana) ili o drugoj ustanovi koja je uputilac
  • osiguranju pacijenta (ako je evidentirano) ili organizaciji koja će snositi troškove posjete

Prikaz podataka vezanih za aktivnu posjetu (pregled) pacijenta

U slučaju da u toku prijema iz nekog razloga nije dodana uputnica ili evidentirano pokriće/osiguranje, ljekar može kroz zdravstveni karton, u toku pisanja nalaza dodati potrebne podatke.

 

NALAZI I TERAPIJE

U okviru elektronskog zdravstvenog kartona omogućen je pristupim internim i eksternim nalazima pacijenta.

Interni nalazi odnose se na nalaze koje je ljekar kreirao za preglede u okviru svoje zdravstvene ustanove ili u okviru tima kada su u pitanju poliklinike ili klinike.

Nalazi su grupisani po prvom pregledu i sortirani po datumu kreiranja od novijih ka starijim. Za svaki prvi pregled prikazuje se datum kada je pregled obavljen, broj protokola pod kojim je zaveden, razlog posjete, dijagnoze, broj vezanih pregleda, informacija da li je pregled realizovan u toku hospitalizacije.
Otvaranjem detalja svakog prvog pregleda dobija se uvid u nalaz prvog pregleda kao i vezane kontrolne nalaze i/ili otpusna pisma ukoliko se radi o hospitalizovanim pacijentima.

Prikaz kreiranih nalaza u okviru elektronskog zdravstvenog kartona pacijenta

Integracija sa IZIS-om omogućava pristup i prikaz eksternih nalaza, odnosno nalaza drugih ljekara i zdravstvenih ustanova koje su ih proslijedile na IZIS.

Prikaz liste nalaza vezanih za eksterne posjete

U okviru prikaza eksternih nalaza omogućeno je pretraživanje nalaza filtriranjem po datumskom opsegu i izbor opcije uključivanja prikaza i nalaza iz matične ustanove. Izborom dokumenta prikazuje se kompletan nalaz.

 

Evidentiranje krvne grupe pacijenta

U dijelu elektronskog zdravstvenog kartona koji se odnosi na krvnu grupu pacijenta omogućeno je da se unesu podaci o krvnoj grupi, Rh faktoru, kao i da se evidentira ko je i kada izdao potvrdu o krvnoj grupi. Moguće je i priložiti i importovati sliku potvrde. Opcija za potpisivanje omogućava trajno zaključavanje evidentiranih podataka o krvnoj grupi pacijenta bez mogućnosti izmjena.

Podaci za evidentiranje krvne grupe u elektronski zdravstveni karton pacijenta

 

Izdvojeni podaci značajni za zdravstveno stanje pacijenta (alergije, riziko faktori, hronična stanja, značajne dijagnoze)

Alergije, riziko faktori, hronična stanja, dijagnoze  koje ljekar označi prilikom kreiranja nalaza prikazuju se istaknute u okviru elektronskog zdravstvenog kartona tako da ljekar u svakom momentu na jednostavan i brz način može doći do bitnih podataka vezanih za zdravstveno stanje pacijenta.

 

Značajni podaci o zdravstvenom stanju pacijenta u okviru elektronskog zdravstvenog kartona