Blog

Blog

Elektronski recepti (e-recepti)

by | 15.11.2022. | Vijesti

Integrisani zdravstveni informacioni sistem – IZIS povezuje zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj u jedinstven sistem, omogućavajući, između ostalog, da se šalju e-recepti i da se vrši njihova realizacija u apotekama koje imaju potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

Ustanove koje propisuju elektronske recepte su ambulante porodične medicine, ginekološke i pedijatrijske ambulante primarnog nivoa koje imaju potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja.

Koncept e-recept predviđa da se elektronskim putem vrši slanje podataka o propisanom lijeku ka apoteci i da se na taj način zamijeni pisani recept koji je trenutno u upotrebi.

 

Štampani obrazac e-recepta

Uvođenjem IZIS-a došlo je do promjene u izgledu štampanog obrasca recepta.

Izgled štampanog obrasca e-recepta je promijenjen u odnosu na dosadašnji obrazac.

Izgled dosadašnjeg obrasca za recept i izgled e-recepta u štampanom obliku

Izgled dosadašnjeg obrasca za recept i izgled e-recepta u štampanom obliku

 

Osnovna razlika je što se više ne prikazuje lista na kojoj se nalazi lijek.
Novi obrazac e-recepta u sebi sadrži kod, tj. IHE identifikator koji je receptu dodijeljen nakon uspješnog prosljeđivanja na IZIS. Na ovaj način se može izvršiti kontrola da li je vaš recept uspješno poslat na IZIS.

 

Koje podatke treba da sadrži e-recept?

Da bi slanje e-recepta u IZIS bilo uspješno i da bi apoteke mogle da ga obrade i izdaju lijek, potrebno je da se određeni podaci pravilno upišu.

Osnovni uslov za slanje e-recepta je da se u toku prijema pacijenta evidentira zdravstveno osiguranje (Fond zdravstvenog osiguranja) i da su ispravno evidentirani osnovni podaci o pacijentu (matični broj).

Prilkom prijema pacijenta potrebno je unijeti podatke o osiguranju, tipu osiguranja i plaćanju participacije.

Evidentiranje zdravstvenog osiguranja pacijenta

Tokom pisanja nalaza i evidentiranja podataka o terapiji lijekovima  potrebno je označiti da li je lijek pokriven zdravstvenim osiguranjem unijetim na prijemu. Unijeti podaci prilikom prijema će se automatski učitati.

Podaci o osiguranju potrebni za kreiranje e-recepta

Evidentiranje zdravstvenog osiguranja prilikom propisivanja terapije

 

 

Administrativni podaci na e-receptu

Administrativni podaci koji se nalaze na e-receptu su:

– podaci o pacijentu (preuzimaju se iz elektronskog kartona);

– šifra ljekara koji propisuje lijek (preuzima se automatski);

– šifra i naziv zdravstvene ustanove u kojoj ljekar radi (preuzima se automatski).

Prilikom propisivanja, moguće je označiti da li je lijek koji se propisuje u okviru odobrenih lijekova od strane Fonda zdravstvenog osiguranja ili ne.

U slučaju lijeka koji pokriva osiguranje obavezan je podatak da li pacijent plaća participaciju  ili je oslobođen plaćanja participacije, i po kom osnovu.

Omogućeno je slanje recepta i za lijekove koji nisu dio cjenovnika FZO RS, ali se nalaze u šifarniku lijekova.

Svi podaci o propisanim lijekovima pohranjuju se u medicinski sažetak (karton) pacijenta na IZIS-u.

 

Medicinski podaci na e-receptu

Ljekar je obavezan da za lijek koji propisuje upiše određene podatke bez kojih recept neće biti uspješno poslat na IZIS. Podaci koje obavezno mora upisati su sljedeći:

– naziv lijeka

– način primjene lijeka (npr. oralna upotreba, nazalna upotreba, okularna upotreba i sl.);

– instrukcija za doziranje (koliko često primjenjivati lijek i na koji način);

– dijagnoza iz šifarnika MKB10 na osnovu koje propisuje lijek;

– indikacija za lijek.

Ako je za lijek definisana lista odobrenih indikacija, prikazuju se samo te indikacije i ljekar bira jednu od njih koja je odgovarajuća za taj lijek. Ako je za lijek definisano da nije potrebna indikacija, tada ovaj podatak nije obavezan za unos .

Dijagnoza i indikacija za lijekove koji se propisuju preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS treba da su u skadu sa Pravilnikom o uslovima i postupku stavljanja lijekova na liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Ukoliko to nije ispunjeno, slanje recepta na IZIS i dalje u apoteke neće biti moguće.

Ukoliko se neki lijek propisuje na trošak neke ustanove, tada će ljekar biti obavezan izabrati na trošak koje ustanove se propisuje. Na receptu će se u tom slučaju, ako ga odštampate, ispisati šifra ustanove na čiji teret je propisan lijek.

Nakon podizanja lijeka u apoteci ljekar koji je propisao recept će na detaljima svakog od propisanih lijekova imati uvid u realizaciju recepta. To znači da će moći vidjeti da li je pacijent propisani lijek preuzeo i u kojoj apoteci je to realizovano. Klikom na opciju Integrisano zdravstvo – Odgovor moći će pronaći tu informaciju.

Odogovor na poslati recept na IZIS

Odgovor za lijek koji još nije preuzet u apoteci