Blog

Blog

CAREOLL u specijalističkim ordinacijama

by | 18.07.2022. | Vijesti

Prema definiciji SZO “Zdravstveni informacioni sistem (ZIS) je dio opšteg informacionog sistema i podrazumijeva mehanizam za prikupljanje, obradu, analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite, ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu”. Multifunkcionalna platforma CAREOLL je kreirana u skladu sa tehničkim preduslovima za integraciju sa IZIS-om. Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanova kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti.

Podaci se čuvaju na nivou zdravstvene ustanove i dostupni su svim zaposlenim zdravstvenim radnicima. U sistemu je moguće ograničiti prava pristupa (čitanje nalaza, upisivanje podataka i sl.), tako da neki zdravtsveni radnici dobiju sva prava, a neki samo određena prava za pristup podacima. Podaci upisani u zdravstevni karton pacijenta su zaštićeni na način koji zadovoljava svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti podataka.

Osnovne funkcionalnosti platforme CAREOLL

Funkcionalnosti koje obuhvata proizvod CAREOLL Practice podijeljene su na nekoliko modula.

Moduli proizvoda CAREOLL Practice su:
  • Recepcija
  • Ordinacija
  • Uprava
  • Prodaja
  • Timski rad
Prikaz forme za prijem pacijenata. Medicinski softver

Prikaz protokola posjeta i zakazanih termina za današnji dan.

Recepcija

Modul Recepcija namijenjen je administrativnim radnicima koji rade na prijemu pacijenata. Glavne funkcionalnosti modula su vođenje protokola posjeta, te naručivanje pacijenata u skladu sa definisanim rasporedima termina. Pored toga, podržani su procesi vođenja registra pacijenata, te kreiranje računa za pružene usluge. Dostupni su mehanizmi za klasifikaciju pacijenata, definisanje prioriteta, pregled istorije dolazaka, raspoređivanje pacijenata po ljekarima i povezivanje sa definisanim programima liječenja.

Ordinacija

Modul Ordinacija je glavni modul sistema i namijenjen je ljekarima u ordinaciji/ ambulanti. Suština ovog modula je vođenje elektronskog zdravstvenog kartona, koji u sebi objedinjuje glavne podatke za prijem, klasifikaciju pacijenata, informacije o pacijentima i šifarnike u kojima je moguće šifriranje anamneza, kliničkih nalaza i dijagnoza.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, proizvod CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih. Proizvod se može koristiti jednako u ginekološkoj ordinaciji, pedijatrijskoj, oftalmološkoj, endokrinološkoj, kardiološkoj, dermatološkoj itd. Prije početka rada sa aplikacijom, u sistem se unose podaci o organizacionoj strukturi vaše ustanove, spisak zdravstvenih radnika, raspored rada ljekara, usluge koje se obavljaju u vašoj ustanovi. Svaki radnik dobija svoje pristupne podatke i svaki radnik radi sa svog naloga, tj. prethodno je potrebno da se uloguje u sistem. Na taj način se čuva tačan podatak koji radnik je unio koje podatke.

U modulu Ordinacija omogućeno je preuzimanje pacijenata iz čekaonice, uvid u zdravstvene kartone pacijenata, evidentiranje i štampu nalaza za prve i kontrolne preglede, kao i evidenciju terapija i lijekova koji su propisani. Za stacionarne pacijente omogućeno je kreiranje i štampanje otpusnog pisma, a za pacijente na terapijama i terapeutskog kartona. Kao značajna karakteristika za ovaj modul izdvaja se i podrška softvera za istaknuta stanja, alergije, riziko-faktore i evidentiranje krvne grupe pacijenata.

Modul podržava rad sa struktuiranim podacima, zahvaljujući kojima je omogućeno analiziranje kroz vremenski period.CAREOLL Practice podržava rad sa šablonima nalaza. Nalazi se mogu predefinisati i korigovati po potrebi sa čime se značajno ubrzava rad ljekara i smanjuje obim unosa podataka.

Diferencijalno svojstvo softvera je hronološko praćenje šifriranih parametara gdje se na jednostavan način može uporediti trenutna vrijednost parametra sa vrijednostima iz prethodnih nalaza, te po mogućnosti i grafički prikazati kroz vrijeme.

Putem CAREOLL mobilne aplikacije u vidu fotografije moguće je izvršiti unos nalaza koje pacijent posjeduje u svojoj ličnoj arhivi ili pojedinačne vrijednosti koje ljekar procijeni da su značajne za dalju obradu pacijenta.

Uprava

Modul Uprava je zbir podataka vezanih za upravljački mehanizam same ustanove. Ovaj modul je namijenjen administrativnim radnicima u zdravstvenoj ustanovi. Omogućava evidenciju opštih podataka o ustanovi, organizacionoj strukturi, lokacijama, timovima, ljudskim resursima, osnovnim sredstvima…

Prodaja

Modul Prodaja pohranjuje važnu dokumentaciju za rad ustanove ili ordinacije. Modul je namijenjen za vođenje partnera, osiguranja, ugovora, pregled računa, bonus programa, paketa usluga, lojaliti programa itd.

Timski rad

Modul Timski rad namijenjen je svim korisnicima sistema, a omogućava postavljanje obavještenja na oglasnu tablu kako bi svi zaposleni bili blagovremeno obaviješteni. Tu je i opcija za definisanje zadataka čija se realizacija može pratiti.

Platforma CAREOLL je integrisan sa e-mail adresom, te je moguće automatizovano slanje nalaza.

Koji načini plaćanja postoje?

Načini plaćanja predviđeni i podržani od strane softvera su gotovinsko plaćanje, kartično plaćanje i virmansko plaćanje. Integrisanjem sa drugim softverom, CAREOLL odobrava i druge opcije, npr.prenos podataka u računovodstvene programe.

Proizvod CAREOLL Practice je savršeno rješenje za vođenje medicinske dokumentacije. Intuitivan i lak za korištenje, olakšava proces digitalizacije u zdravstvu. U samo nekoliko koraka vam omogućava da zakažete preglede, vodite protokol posjeta, napišete nalaz i generišete račun. Korištenjem CAREOLL Practice ubrzaćete administrativni dio rada u ustanovi i više vremena ćete imati za njegu pacijenta. Čuvanje dokumentacije i zaštita podataka je usklađena sa svjetskim standardima, što garantuje sigurnost podataka koji se čuvaju u sistemu.

Implementacija platforme CAREOLL u vašoj zdravstvenoj ustanovi

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistem).

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.