Blog

Blog

CAREOLL u laboratoriji

by | 20.03.2023. | Vijesti

Upotreba informacionog sistema u medicinskim laboratorijama značajno je ubrzala rad. Prije digitalizacije rada u medicinskoj laboratoriji administrativni poslovi, kao što su unos podataka o pacijentima, evidentiranje analiza i njihovih rezultata i izdavanje računa, zahtjevali su i oduzimali dosta vremena.

Podaci o pacijentu kao i rezultati testiranja i realizovanih analiza unosili su se ručno. Radnici zaposleni u laboratoriji su ručno pripremali i izdavali račune.

 

Softver CAREOLL Lab

Softver CAREOLL Lab

 

Šta je CAREOLL Lab?

CAREOLL Lab je medicinski softver koji podržava rad u laboratoriji. Koristi se za pohranjivanje i upravljanje podacima u laboratoriji.

CAREOLL Lab omogućava praćenje svih koraka: od upisa u protokol posjeta, kreiranja i izdavanja računa, uzimanja uzoraka, trijaže (primarne i sekundarne), preanalitičke obrade, kreiranja naloga za laboratoriju, komunikaciju sa laboratorijskim uređajima, unos rezultata, verifikacije, potpisivanja i na kraju izdavanja rezultata pacijentima.

CAREOLL Lab u potpunosti digitalizuje poslovne procese u vašoj laboratoriji i omogućava da laboratorija izdaje tačan i pravovremen nalaz.

 

Koja je svrha softvera CAREOLL Lab?

CAREOLL Lab se koristi za upravljanje laboratorijskim procesima i podacima. Obezbjeđuje centralnu bazu podataka u kojoj se pohranjuju i čuvaju podaci o pacijentu, analizama i rezultatima analiza.

CAREOLL Lab može poboljšati efikasnost i kontrolu rada u laboratoriji tako što posjeduje mogućnost praćenja uzoraka i svih aktivnosti u vezi sa uzorkom. On omogućava praćenje faza realizacije analize i osoba koje su u tim fazama učestvovale.

CAREOLL Lab omogućava laboratorijama da dijele podatke između više svojih poslovnih jedinica.

Upotrebom CAREOLL Lab povećan je kvalitet rada u laboratoriji, smanjena je mogućnost za stvaranje grešaka, a time poboljšana briga o pacijentima.

 

Značaj upotrebe softvera CAREOLL Lab?

  • Osiguran je veći kvalitet rada u laboratoriji

Upotrebom softvera pojednostavljeni su određeni procesi, kao npr. evidentiranje pacijenta, dodavanje posjete za već evidentirane pacijente, označavanje uzoraka, kreiranje naloga i verifikacija rezultata uzoraka. Time je ubrzan rad u laboratoriji i omogućena je veća preglednost cijelog procesa realizacije analize.

  • Osigurana je veća pouzdanost u rezultate analiza

Moguće je integrisati uređaje sa softverom pri čemu se rezultati analiza automatski šalju na računar i ispisuju u aplikaciji. Time je izbjegnuta greška pri ručnom unosu rezultata. Ukoliko se analiza radi u drugoj poslovnoj jedinici, a laboratorije koriste isti softver, završavanjem analize rezultati će biti automatski poslati u laboratoriju koja je pošiljalac uzoraka.

  • Omogućeno je lako pretraživanje podataka o pacijentu, o izvršenoj analizi i dobijenim rezultatima

Svi podaci o pacijentu, o posjetama, izvršenim analizama čuvaju se u bazi podataka. Moguće je lako pretražiti podatke u zdravstvenom kartonu pacijenta, kao i protokolu posjeta. Moguće je pregledati ranije kreirane naloge za laboratorije, čija realizacija je završena.

  • Povećana je sigurnost da je svaki uzorak označen i da se poštuju sve procedure u radu

Prilikom prikupljanja uzoraka, laborant koji je prikupio uzorak štampa bar kod naljepnicu i njome označava uzorak. Uzorak ostaje trajno označen jedinstvenim identifikatorom. Prilikom razdavanja  uzorka za potrebe analiza, novi uzorak dobija svoj identifikator .

  • Svi rezultati koji se izdaju su pregledani i verifikovani od strane ovlaštenog lica

Dobijene rezultate je neophodno verifikovati kako bi se mogli izdati pacijentu. Tehničku verifikaciju rezultata obavlja laborant, dok kliničku verifikaciju obavlja biohemičar. Tek nakon verifikacije omogućeno je potpisivanje i izdavanje rezultata analize pacijentu.

  • Smanjen je trošak automatizacijom zadataka koji su se ranije ručno obavljali

Automatizacijom administrativnih poslova u laboratoriji ubrzano je obavljanje cijelog procesa analize, te samim time je smanjena i potreba za određenim brojem radnika u laboratoriji. S obzirom da je rad pojednostavljen i ubrzan, omogućen je prijem većeg broja pacijenata i uzoraka u odnosu na ranije.

  • Smanjena je potreba za papirnom dokumentacijom jer se sva dokumentacija vodi u elektronskom obliku

Evidentiranje pacijenata i posjeta se obavlja elektronskim putem, protokol posjeta se vodi u elektronskom obliku i ostaje sačuvan trajno. Rezultate analiza moguće je slati elektronskim putem, uz prethodni dogovor sa pacijentom.

  • Rezultati analiza mogu da se pošalju elektronskim putem pacijentu, kao i ljekaru uputiocu

S obzirom da se rezultati mogu slati elektronskim putem, pacijentima je olakšano jer ne moraju da dolaze po nalaz. Postoji mogućnost da se i ljekaru uputiocu pošalje nalaz.

  • Omogućen je pregled izvještaja bitnih za sagledavanje cjelokupnog poslovanja laboratorije

Moguće je dobiti izvještaje vezane za kreiranje računa, za pružene usluge, za posjete pacijenta itd. Ovo omogućava statistički pregled i uvid u poslovanje laboratorije.

Upotreba informacionog sistema u laboratoriji poboljšava kvalitet i efikasnost rada laboratorije.

Upotreba softvera CAREOLL Lab u laboratoriji

Upotreba CAREOLL Lab u laboratoriji

 

Na koji način je olakšan rad?

Prije svega treba spomenuti da je korištenje CAREOLL Lab softvera jednostavno i svi koraci su intuitivni.

 

Glavni meni aplikacije

Glavni meni aplikacije

 

Prijemne procedure su mnogo brže. Jednom sačuvani podaci o pacijentu se mogu iskoristiti prilikom svake iduće posjete pacijenta.

Omogućeno je da se evidentira da je uzorak prikupljen i da se uzorak označi bar kod naljepnicom. Iz aplikacije se zadaje štampanje bar kod naljepnice. Označavanje uzoraka na ovaj način ima svoje prednosti: izbjegavanje gužve na mjestu rada s uzorcima ili tokom uzorkovanja, spriječena mogućnost zamjene uzoraka, omogućena je obrada uzoraka zadatim redom, mogućnost greške pri analizi i štampanju rezultata svedena je na minimum.

Omogućeno je praćenje uzoraka i vrijeme potrebno za dobijanje rezultata (TAT vrijeme).

Uređaji mogu da budu integrisani u informacioni sistem i tada se rezultati sa uređaja šalju na računar. Na taj način je i otklonjena mogućnost stvaranje greške u prikazu rezultata.