Blog

Blog

CAREOLL Practice u pedijatriji

by | 27.07.2022. | Vijesti

Platforma CAREOLL je softversko rješenje namijenjeno zdravstvenim ustanovama. CAREOLL predstavlja jednostavnu i brzu pomoć koja će u potpunosti zamijeniti ručnu evidenciju pacijenata i pregleda.  Omogućena je elektronska evidencija pacijenata. Omogućeno je vođenje detaljnih podataka o pacijentu i jednostavno evidentiranje posjeta pacijenata u protokol posjeta. Takođe omogućeno je kreiranje elektronskog zdravstvenog kartona i struktuiranog nalaza.

U procesu izrade platforme CAREOLL težili smo da kreiramo maksimalno jednostavno i intuitivno rješenje. Platforma je laka za korištenje i omogućava ugodan rad svim korisnicima.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, CAREOLL se prilagođava svakoj od njih.

Ordinacija CAREOLL. Sistematski pregled u pedijatriji. Anamneza i klinički nalaz.

Zdravstveni karton dekstop aplikacija CAREOLL

Koje su to prednosti korištenja CAREOLL-a u pedijatriji?

  • Prednosti vođenja elektronskog zdravstvenog kartona djeteta

Elektronski zdravstveni karton omogućava kreiranje prvih i kontrolnih nalaza. Nalazi i mišljenja grupisani su po prvim pregledima sa prikazom vrste posjete, razloga pregleda i datuma. Za svaki prvi pregled možete vezati niz kontrolnih pregleda. U slučaju određenih hroničnih stanja kod djece, učestalih kontrolnih pregleda, prednost je što na jednom mjestu za određenu vrstu pregleda ili stanje imate uvid u kreirane nalaze od prve posjete pacijenta do zadnje kontrole.

Prilikom kreiranja nalaza, značajne podatke o djetetu kao što su alergije, preležane bolesti, hronična stanja, riziko faktori i slično moguće je na jednostavan način označati i izdvojiti tako da budu vidljivi i istaknuti kada pristupite zdravstvenom kartonu djeteta.

  • Prednost kreiranja i upotrebe šablona (šablon za pregled pred vakcinu, šabloni za sistematske preglede)

Jednostavan i brz unos podataka omogućen je upotrebom šablona koje samostalno kreirate. Šablone možete kreirati i koristiti za različite vrste pregleda kao što su pregled pred vakcinu, sistematski pregled doječenta, sistematski pregled predškolskog djeteta. Na početku pregleda odaberete odgovarajući šablon, a u toku pregleda popunjavate potrebna polja ili korigujete podatke. Na taj način se ubrzava proces pisanja nalaza, smanjuje mogućnost greške prilikom pisanja i smanjuje obim unosa podataka.

U toku kreiranja kontrolnog nalaza omogućeno je kopiranje podataka sa prethodnog pregleda. To dodatno olakšava kreiranje nalaza za preglede koji zahtjevaju veliki broj podataka kao što su sistematski pregledi u pedijatriji. Omogućeno je kopiranje dijagnoze i terapije u slučaju određenih stanja djece koja zahtjevaju kontinuirano praćenje. Navedena funkcionalost je korisna kod praćenja stanja kao što su osipi, alergije, febrilna stanja. Korisna je i prilikom kontrolnih pregleda u slučaju virusnih i bakterijskih infekcija i slično.

  • Prednost evidentiranja različitih vrsta mjerenja/posmatranja/ testova u pedijatriji 

Evidentiranje različitih vrsta mjerenja/posmatranja/testova iz oblasti pedijatrije podrazumijeva kreiranje šifarnika. Upotreba šifarnika omogućava hronološki prikaz definisanih mjerenje/posmatranja/testova kroz vođenje kontrolnih pregleda. U okviru sistematskih pregleda moguće je pratiti promjene određenih parametara (visina, težina, krvni pritisak, laboratorijske vrijednosti), uporediti stanje vitalnih organa, razvoj psihičkih i statičkih funkcija, razvoj govora i pratiti opšte zdravstveno stanje. Od velike prednosti je i mogućnost hronološkog praćenja laboratorijskih parametara u slučaju alergija, febrilnih i hroničnih stanja djece i slično.  Zahvaljujući hronološkom praćenju, u svakom trenutku moguće je dobiti tabelarni pregled svih mjerenja i odštampati pacijentu kretanje parametara kroz određeni period.

 

Prednost ovako evidentiranih mjerenja i podataka je i mogućnost da ako postoji određena zavisnost među podacima, sistem može sam izračunati određene vrijednosti kao na primjer BMI – body mass index.

Za određenja mjerenja/posmatranje/testove moguće je definisati referentne vrijednosti koje mogu biti grupisane u zavisnosti od pola, godina starosti. U slučaju da obavljate sistematski pregled djevojčice od dve godine, prilikom unosa vrijednosti za težinu ili visinu, imate mogućnost prikaza referentnih vrijednosti za to mjerenje, za taj uzrast i pol.

  • Kreiranje i štampanje informativnih dokumenata u pedijatriji

U okviru kliničkog nalaza omogućeno je evidentiranje i štampanje uvjerenja, potvrda, pravdanja, uputnica i slično.

  • Dodavanje i čuvanje nalaza u vidu slika ili dokumenata

Značajne nalaze, kao što su nalazi UZV  dijagnostike (u štampanom ili u elektronskom obliku), rezultate određenih analiza ili testova (laboratorijske analize), nalaze koje je napisao neki drugi ljekar u drugoj ustanovi, moguće je dodati kao dokument ili sliku i sačuvati u okviru kreiranog pregleda vezano za pisani nalaz. Slika se dodaje putem CAREOLL mobilne aplikacije.

Implementacija platforme CAREOLL u vašoj zdravstvenoj ustanovi

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistemom)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.