Blog

Blog

CAREOLL Practice u endokrinologiji

by | 27.07.2022. | Vijesti

Zdravstveni sistem je doživio veliki napredak zbog uvođenja informacionih sistema u medicinske i administrativne procese. Zdravstveni informacioni sistemi omogućavaju zakazivanje posjeta u skladu sa definisanim rasporedom rada ljekara. Omogućeno je pisanje nalaza, pisanje zahtjeva za obavljanje dodatnih procedura, pisanje recepata i uputnica, kreiranje računa itd.

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanova kao integrisano rješenje. Pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti.

Podaci se čuvaju na nivou zdravstvene ustanove i dostupni su svim zaposlenim zdravstvenim radnicima. U sistemu je moguće ograničiti prava pristupa (čitanje nalaza, upisivanje podataka i sl.). Može se tačno definisati koji će zdravstveni radnici dobiti sva prava, a koji samo određena za pristup podacima. Podaci upisani u zdravstveni karton pacijenta su zaštićeni na način koji zadovoljava svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti podataka.

Elektronski zdravstveni karton

Zašto izabrati platformu CAREOLL za vođenje dokumentacije u vašoj endokrinološkoj ustanovi?
Mogućnost kreiranja šablona

CAREOLL Practice digitalizuje, ubrzava i pojednostavljuje proces rada. Nudi brojne funkcionalnosti koji se odnose na brže pisanje nalaza i mišljenja. Naime, CAREOLL podržava rad sa šablonima nalaza.  Moguće je kreirati posebne šablone, npr. za “Endokrinološki pregled”, “Ultrazvuk štitne žlijezde” itd. Na početku pregleda imate mogućnost da odaberete konkretan šablon. U toku pregleda, dalje samo popunjavate potrebna polja, korigujete određene dijelove po želi ili ih jednostavno obrišete. Time se značajno ubrzava rad ljekara i smanjuje obim unosa podataka.

Mogućnost hronološkog praćenja 

Velika prednost je mogućnost hronološkog praćenja šifriranih parametara pregleda (npr. veličina desnog režnja štitne žlijezde, lijevog režnja štitne žlijezde, vrijednosti hormona itd.). Puni potencijal se ostvaruje prilikom ultrazvučnih pregleda i praćenja laboratorijskih nalaza. Npr. prilikom redovnih kontrola pacijenata sa bolestima štitne žlijezde vršimo razna mjerenja: ehogenost, fokalne promjene, prokrvljenost, veličinu, vrijednosti FT3, FT4, TSH, Anti – TPO, tireoglobulin itd. Zahvaljujući hronološkom praćenju, u svakom trenutku možemo dobiti tabelarni pregled svih mjerenja.

Mobilna aplikacija

Za svaki nalaz po potrebi je moguće vezati neku sliku ili dokument. Dodavanje slike se vrši putem CAREOLL mobilne aplikacije. Mobilnim uređajem se napravi fotografija, a zatim po tačno određenoj proceduri se dodaje u zdravstveni karton pacijenta vezano za nalaz na koji se dodaje. Isto važi i za dokument koji se sa računara veže za pisani nalaz. Na taj način, snimljena fotografija ili dokument će biti sačuvani u kartonu pacijenta i moći će se vidjeti tokom pregleda napisanog nalaza.

Mogućnost kreiranja grupe posmatranja

U prilog bržem pisanju nalaza ide i to što sistem omogućava kreiranje grupe posmatranja, mjerenja. Grupa se sastoji iz pojedinačnih mjerenja, kao npr. grupa Desni režanj štitne žlijezde bi se sastojao iz pojedinih elemenata: ehogenost, prokrvljenost, fokalne promjene, prokrvljenost i sl. Moguće je napraviti i grupu za laboratorijska mjerenja koja se važna u endokrinologiji. Npr. jedna grupa bi mogla da sadrži pojedine elemente koji bi zapravo bili vrijednosti hormona, npr. FT3, FT4, TSH, zatim antitijela, kalcitonin, tireoglobulin i sl. Tokom pisanja nalaza potrebno je izabrati grupu posmatranja, mjerenja i samo upisati zapažanja i vrijednosti mjerenja. Na taj način se smanjuje količina teksta koju ljekar mora da upiše, tj. ubrzava se pisanje nalaza i ljekar ima više vremena da se posveti pregledu i razgovoru sa pacijentom.

Mogućnost dodavanja kontrolnog pregleda

Na svaki pregled je moguće dodati kontrolni pregled. Prilikom kontrolnog pregleda, nalaz može da se piše kopiranjem nalaza sa prvog pregleda. Kopira se jednostavnim klikom na opciju, pri čemu dobijate mogućnost da izaberete da li želite da se kopira cijeli nalaz, ili samo određeni dio (anamneza, klinički nalaz).

Korištenje medicinskog informativnog sistema ne samo da omogućava brže pisanje nalaza, već omoguća čuvanje velike količine podataka i medicinksih informacija o pacijentu na jednom mjestu. Takođe, zdravstvene informacije sačuvane u sistemu imaju i veliki istraživački potencijal, odnosno omogućavaju ljekarima istraživačima da rade istraživanja i analiziraju podatke (dobiju bolji statistički pregled). Sve to pomaže da se medicina kao nauka razvija.

Digitalizacijom svih zdravstvenih podataka smanjuje se i potreba obimne administracije koja troši vrijeme zdravstvenim radnicima, a koje je uvijek bolje posvetiti pacijentu.

 

Implementacija platforme CAREOLL u vašoj zdravstvenoj ustanovi

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistemom)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.