Blog

Blog

Korištenje šablona u CAREOLL Practice

by | 12.12.2022. | Vijesti

CAREOLL Practice omogućava kreiranje nalaza na različite načine. Pored uobičajenog načina pisanja pojedinačnim unosom (kucanjem) podataka u okviru svakog segmenta nalaza, CAREOLL Practice nudi mogućnost da se kreira šablon koji će se koristiti za pisanje nalaza.

Šta je ŠABLON?

Šablon je napisan i sačuvan nalaz ili dio nalaza koji se koristi svaki put kada je potrebno napisati isti ili sličan tekst.

Da ljekari ne bi svaki put počinjali pisanje nalaza od praznog dokumenta, mogu se  koristiti unapred pripremljeni i sačuvani šabloni.
Obzirom da kod nekih pregleda nalaz može da sadrži iste rečenice, mnogo je lakše započeti pisanje nalaza od već pripremljenog teksta.

Šablon može da sadrži najčešće korišćene rečenice tokom pisanja nalaza, skupove mjerenja koja je potrebno izvršiti u toku pregleda, uobičajene dijagnoze, terapije i procedure.

 

Koje su PREDNOSTI KORIŠĆENJA ŠABLONA?

  • Osnovni cilj postojanja šablona je da se skrati vrijeme potrebno za pisanje nalaza, tako da se ljekar može više posvetiti pacijentu.
  • Brže pisanje nalaza, jer šablon vrši usmjeravanje šta je potrebno napisati.
  • Smanjuje se mogućnost grešaka i/ili izostavljanja podataka.
  • Značajno se ubrzava rad i smanjuje obim unosa podataka.

 

Kako izgleda KREIRANJE ŠABLONA?

Broj kreiranih šablona je neograničen. Svakom šablonu može da se dodijeli odgovarajući naziv, tako da po nazivu ljekari mogu lako pronaći odgovarajući šablon

Šablon je moguće kreirati tako da bude dostupan  svim zdravstvenim radnicima (ljekarima) u zdravstvenoj ustanovi (organizaciji), dostupan samo ljekarima koji pripadaju jednom timu ili dostupan samo ljekaru koji je kreirao šablon.

Šablon kao kompletan nalaz

Šablon je moguće kreirati kao kompletan nalaz sa svim podacima, testovima i mjerenjima potrebnim za određenu vrstu pregleda.

Šablon kreiran za kompletan nalaz

Pojedinačni segmenti šablona

Šablon je moguće kreirati tako da sadrži samo određenu grupu mjerenja (npr. šablon koji sadrži samo laboratorijska mjerenja vezana za hormon štitne žlijezde) ili u okviru šablona popuniti samo segmente koji se odnose na anamnezu ili klinički nalaz.

Šablon kreiran sa jednim segmentom nalaza

 

 

Kako se DODAJE ŠABLON u toku pisanja nalaza?

Prilikom prijema pacijenta u ordinaciju, postoji mogućnost da se izabere šablon kao osnova za pisanje nalaza. U toku pregleda, popunjavaju se potrebna polja i koriguju određeni dijelovi.

U toku pisanja nalaza ljekar nije ograničen na upotrebu samo jednog šablona, već može da dodaje iz više šablona tekst u različitim segmentima nalaza. Izdvojene dijelove šablona moguće je naknadno dodati u toku pisanja nalaza u okviru anamneze ili kliničkog nalaza.

Prikaz opcije za dodavanje podataka iz šablona u klinički nalaz

U okviru ovih segmenata prilikom dodavanja šablona postoji mogućnost da se već kreiranim podacima dodaju novi ili da se zamjene podacima iz odabranog šablona.

Odabir šablona za pojedinačne segmente nalaza

 

 

Prikaz dodanih podataka iz odabranog šablona

 

Da li na kreiranom šablonu mogu da se prave izmjene tokom pisanja nalaza?

Tokom pisanja nalaza, moguće je iskoristiti šablon i napraviti izmjene na njemu. Moguće je korigovati riječi i rečenice, dopisati tekst, dodati rezultate mjerenja. Mogu se kombinovati podaci iz više šablona.
Dozvoljena je potpuna sloboda u radu sa šablonima.

Da li postojeći šablon može da se izmijeni i kao takav sačuva za iduće korištenje?

Stavke u šablonu mogu se korigovati kada je to potrebno.

Da li nalaz može da se sačuva kao šablon?

Ljekar ne mora unaprijed da kreira šablon. U toku pisanja nalaza, ako smatra da takav nalaz može da koristi za preglede i druge pacijente u kasnijem radu, kreiran nalaz može sačuvati kao šablon.

Prikaz opcije za evidentiranje kreiranog nalaza kao šablona

Takođe, ranije nalaze pacijenta može iskoristiti kao šablone za njegove preglede u budućnosti.