Blog

Blog

CAREOLL mobilna aplikacija

by | 26.09.2022. | Vijesti

CAREOLL mobilna aplikacija je dodatak CAREOLL informacionom sistemu. Namijenjena je zdravstvenim radnicima i može da se koristi i kada korisnik nije u ordinaciji.

 

Glavni ekran CAREOLL mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija – Glavni ekran

 

Sve prednosti korištenja aplikacije navedeni su među podacima o CAREOLL mobilnoj aplikaciji. Jedna od glavnih prednosti upotrebe mobilne aplikcije je dodavanje slika i dokumenata.

 

Dodavanje slike vidljive promjene kod pacijenta 

Tokom pregleda pacijenta i pisanja nalaza, ponekad je potrebno određene vidljive promjene kod pacijenta zabilježiti i snimiti u sistemu.

Uslikana promjena na koži

Uslikana promjena na koži

 

Mobilna aplikacija omogućava da se jednostavnim skeniranjem koda i slikanjem vidljive promjene snimljena slika doda u sistem jednostavnim klikom na dugme za potvrdu. Na ovaj način je snimljena fotografija sačuvana u okviru zdravstvenog kartona pacijenta.

Ova funkcionalnost mobilne aplikacije veoma pomaže ljekarima pri radu jer omogućava da se snimi i zabilježi sve što je neophodno za praćenje liječenja pacijenta. To mogu biti vidljive promjene na koži, ožiljak nakon operativnog zahvata, mjesta sa infekcijom itd. Snimljena i pohranjena fotografija će biti uvijek vidljiva u nalazu uz koji je priložena. Samim tim je olakšan i kontrolni pregled pacijenta jer ljekar može lako da se podsjeti stanja sa prethodnog pregleda.

Slika priložena uz nalaz

Slika priložena uz nalaz

Dodavanje nalaza iz drugih ustanova i ranijih pregleda

Još jedan koristan način upotrebe mobilne aplikacije je za slikanje nalaza i drugih dokumenata koji su od značaja za proces liječenja pacijenta. Prilikom iduće posjete pacijenta, priloženi dokumenti mogu lako da se pregledaju.

Dodata slika rezultata testa u nalaz pacijenta

Dodata slika rezultata testa u nalaz pacijenta

 

Dodavanje slike pacijenta

Osim dodavanja slika koje su od značaja za liječenje pacijenta, putem mobilne aplikacije je moguće dodati i sliku pacijenta u zdravstveni karton pacijenta. S obzirom da u 90% slučajeva dolazi do pogrešne identifikacije pacijenta na osnovu imena i prezimena, dodavanjem slike mogućnost za nastanak greške je svedena na minimum. Slika pacijenta omogućava bolju identifikaciju pacijenta i smanjuje mogućnost da se za pacijenta evidentiraju pogrešni nalazi, urade pogrešne dijagnostičke procedure i sl. Postavljena slika pacijenta prikazivaće se na recepciji, u zdravstvenom kartonu, terapijskom kartonu, prilikom uzimanja uzoraka,odnosno na svim mjestima gdje potencijalno može doći do zamjene identiteta pacijenta.

Slika pacijenta u zdravstvenom kartonu pacijenta

Slika pacijenta u zdravstvenom kartonu pacijenta

 

Dodavanje administrativnih podataka o pacijentu

Ukoliko je potrebno određenu administrativnu dokumentaciju priložiti uz podatke o pacijentu, moguće je snimiti i priložiti sliku dokumenta. Na ovaj način se mogu sačuvati na primjer potvrde koje pacijent donese ili potpisana potvrda da je pacijent saglasan da nalaze dobija putem email-a, potpisana saglasnost da se njegovi podaci mogu koristiti kao statistički podatak, da se nalazi mogu koristiti u svrhu naučnog istraživanja i sl.

Uz sve navedeno, može se zaključiti da mobilna aplikacija dodatno olakšava rad u CAREOLL . Mobilna aplikacija nudi brojne mogućnosti za kvalitetniji rad ljekara, za detaljniju analizu i lakše praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.